This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Bala Kanda- Sarga 56

Viswamithra's Defeat by Vasishta

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे बालकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥१-५६॥
śrīmadvālmīkiyarāmāyaṇe bālakāṇḍe ṣaṭpañcāśaḥ sargaḥ ||1-56||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   0

एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः। आग्नेयमस्त्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्॥ १॥
evamukto vasiṣṭhena viśvāmitro mahābalaḥ|āgneyamastramuddiśya tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt|| 1||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   1

ब्रह्मदण्डं समुद्यम्य कालदण्डमिवापरम्। वसिष्ठो भगवान् क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्॥ २॥
brahmadaṇḍaṃ samudyamya kāladaṇḍamivāparam|vasiṣṭho bhagavān krodhādidaṃ vacanamabravīt|| 2||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   2

क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्म्येष यद् बलं तद् विदर्शय। नाशयाम्यद्य ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज॥ ३॥
kṣatrabandho sthito'smyeṣa yad balaṃ tad vidarśaya|nāśayāmyadya te darpaṃ śastrasya tava gādhija|| 3||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   3

क्व च ते क्षत्रियबलं क्व च ब्रह्मबलं महत्। पश्य ब्रह्मबलं दिव्यं मम क्षत्रियपांसन॥ ४॥
kva ca te kṣatriyabalaṃ kva ca brahmabalaṃ mahat|paśya brahmabalaṃ divyaṃ mama kṣatriyapāṃsana|| 4||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   4

तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्। ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेर्वेग इवाम्भसा॥ ५॥
tasyāstraṃ gādhiputrasya ghoramāgneyamuttamam|brahmadaṇḍena tacchāntamagnervega ivāmbhasā|| 5||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   5

वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा। ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः॥ ६॥
vāruṇaṃ caiva raudraṃ ca aindraṃ pāśupataṃ tathā|aiṣīkaṃ cāpi cikṣepa kupito gādhinandanaḥ|| 6||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   6

मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा। जृम्भणं मादनं चैव संतापनविलापने॥ ७॥
mānavaṃ mohanaṃ caiva gāndharvaṃ svāpanaṃ tathā|jṛmbhaṇaṃ mādanaṃ caiva saṃtāpanavilāpane|| 7||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   7

शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम्। ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च॥ ८॥
śoṣaṇaṃ dāraṇaṃ caiva vajramastraṃ sudurjayam|brahmapāśaṃ kālapāśaṃ vāruṇaṃ pāśameva ca|| 8||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   8

पिनाकमस्त्रं दयितं शुष्कार्द्रे अशनी तथा। दण्डास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च॥ ९॥
pinākamastraṃ dayitaṃ śuṣkārdre aśanī tathā|daṇḍāstramatha paiśācaṃ krauñcamastraṃ tathaiva ca|| 9||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   9

धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च। वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा॥ १०॥
dharmacakraṃ kālacakraṃ viṣṇucakraṃ tathaiva ca|vāyavyaṃ mathanaṃ caiva astraṃ hayaśirastathā|| 10||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   10

शक्तिद्वयं च चिक्षेप कङ्कालं मुसलं तथा। वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणम्॥ ११॥
śaktidvayaṃ ca cikṣepa kaṅkālaṃ musalaṃ tathā|vaidyādharaṃ mahāstraṃ ca kālāstramatha dāruṇam|| 11||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   11

त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कङ्कणम्। एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनन्दन॥ १२॥
triśūlamastraṃ ghoraṃ ca kāpālamatha kaṅkaṇam|etānyastrāṇi cikṣepa sarvāṇi raghunandana|| 12||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   12

वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत्। तानि सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः॥ १३॥
vasiṣṭhe japatāṃ śreṣṭhe tadadbhutamivābhavat|tāni sarvāṇi daṇḍena grasate brahmaṇaḥ sutaḥ|| 13||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   13

तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनन्दनः। तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः॥ १४॥
teṣu śānteṣu brahmāstraṃ kṣiptavān gādhinandanaḥ|tadastramudyataṃ dṛṣṭvā devāḥ sāgnipurogamāḥ|| 14||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   14

देवर्षयश्च सम्भ्रान्ता गन्धर्वाः समहोरगाः। त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते॥ १५॥
devarṣayaśca sambhrāntā gandharvāḥ samahoragāḥ|trailokyamāsīt saṃtrastaṃ brahmāstre samudīrite|| 15||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   15

तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा। वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघव॥ १६॥
tadapyastraṃ mahāghoraṃ brāhmaṃ brāhmeṇa tejasā|vasiṣṭho grasate sarvaṃ brahmadaṇḍena rāghava|| 16||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   16

ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः। त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणम्॥ १७॥
brahmāstraṃ grasamānasya vasiṣṭhasya mahātmanaḥ|trailokyamohanaṃ raudraṃ rūpamāsīt sudāruṇam|| 17||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   17

रोमकूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः। मरीच्य इव निष्पेतुरग्नेर्धूमाकुलार्चिषः॥ १८॥
romakūpeṣu sarveṣu vasiṣṭhasya mahātmanaḥ|marīcya iva niṣpeturagnerdhūmākulārciṣaḥ|| 18||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   18

प्राज्वलद् ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोद्यतः। विधूम इव कालाग्नेर्यमदण्ड इवापरः॥ १९॥
prājvalad brahmadaṇḍaśca vasiṣṭhasya karodyataḥ|vidhūma iva kālāgneryamadaṇḍa ivāparaḥ|| 19||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   19

ततोऽस्तुवन् मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरम्। अमोघं ते बलं ब्रह्मंस्तेजो धारय तेजसा॥ २०॥
tato'stuvan munigaṇā vasiṣṭhaṃ japatāṃ varam|amoghaṃ te balaṃ brahmaṃstejo dhāraya tejasā|| 20||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   20

निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः। अमोघं ते बलं श्रेष्ठ लोकाः सन्तु गतव्यथाः॥ २१॥
nigṛhītastvayā brahman viśvāmitro mahābalaḥ|amoghaṃ te balaṃ śreṣṭha lokāḥ santu gatavyathāḥ|| 21||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   21

एवमुक्तो महातेजाः शमं चक्रे महाबलः। विश्वामित्रो विनिकृतो विनिःश्वस्येदमब्रवीत्॥ २२॥
evamukto mahātejāḥ śamaṃ cakre mahābalaḥ|viśvāmitro vinikṛto viniḥśvasyedamabravīt|| 22||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   22

धिग् बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबलं बलम्। एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे॥ २३॥
dhig balaṃ kṣatriyabalaṃ brahmatejobalaṃ balam|ekena brahmadaṇḍena sarvāstrāṇi hatāni me|| 23||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   23

तदेतत् प्रसमीक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः। तपो महत् समास्थास्ये यद् वै ब्रह्मत्वकारणम्॥ २४॥
tadetat prasamīkṣyāhaṃ prasannendriyamānasaḥ|tapo mahat samāsthāsye yad vai brahmatvakāraṇam|| 24||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   24

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥१-५६॥
ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkīye ādikāvye bālakāṇḍe ṣaṭpañcāśaḥ sargaḥ ||1-56||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   56

Shloka :   25

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In