This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Bala Kanda- Sarga 75

Parasurama's Story and Vishnu Bow

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥१-७५॥
śrīmadvālmīkiyarāmāyaṇe bālakāṇḍe pañcasaptatitamaḥ sargaḥ ||1-75||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   0

राम दाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतम्। धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्॥ १॥
rāma dāśarathe vīra vīryaṃ te śrūyate'dbhutam|dhanuṣo bhedanaṃ caiva nikhilena mayā śrutam|| 1||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   1

तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा। तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुर्गृह्यापरं शुभम्॥ २॥
tadadbhutamacintyaṃ ca bhedanaṃ dhanuṣastathā|tacchrutvāhamanuprāpto dhanurgṛhyāparaṃ śubham|| 2||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   2

तदिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं महद्धनुः। पूरयस्व शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च॥ ३॥
tadidaṃ ghorasaṃkāśaṃ jāmadagnyaṃ mahaddhanuḥ|pūrayasva śareṇaiva svabalaṃ darśayasva ca|| 3||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   3

तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे। द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव॥ ४॥
tadahaṃ te balaṃ dṛṣṭvā dhanuṣo'pyasya pūraṇe|dvandvayuddhaṃ pradāsyāmi vīryaślāghyamahaṃ tava|| 4||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   4

तस्य तद् वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा। विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्॥ ५॥
tasya tad vacanaṃ śrutvā rājā daśarathastadā|viṣaṇṇavadano dīnaḥ prāñjalirvākyamabravīt|| 5||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   5

क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः। बालानां मम पुत्राणामभयं दातुमर्हसि॥ ६॥
kṣatraroṣāt praśāntastvaṃ brāhmaṇaśca mahātapāḥ|bālānāṃ mama putrāṇāmabhayaṃ dātumarhasi|| 6||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   6

भार्गवाणां कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम्। सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि॥ ७॥
bhārgavāṇāṃ kule jātaḥ svādhyāyavrataśālinām|sahasrākṣe pratijñāya śastraṃ prakṣiptavānasi|| 7||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   7

स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम्। दत्त्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः॥ ८॥
sa tvaṃ dharmaparo bhūtvā kaśyapāya vasuṃdharām|dattvā vanamupāgamya mahendrakṛtaketanaḥ|| 8||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   8

मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने। न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्॥ ९॥
mama sarvavināśāya samprāptastvaṃ mahāmune|na caikasmin hate rāme sarve jīvāmahe vayam|| 9||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   9

ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्। अनादृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत॥ १०॥
bruvatyevaṃ daśarathe jāmadagnyaḥ pratāpavān|anādṛtya tu tadvākyaṃ rāmamevābhyabhāṣata|| 10||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   10

इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते। दृढे बलवती मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा॥ ११॥
ime dve dhanuṣī śreṣṭhe divye lokābhipūjite|dṛḍhe balavatī mukhye sukṛte viśvakarmaṇā|| 11||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   11

अनुसृष्टं सुरैरेकं त्र्यम्बकाय युयुत्सवे। त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया॥ १२॥
anusṛṣṭaṃ surairekaṃ tryambakāya yuyutsave|tripuraghnaṃ naraśreṣṭha bhagnaṃ kākutstha yattvayā|| 12||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   12

इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्दत्तं सुरोत्तमैः। तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्॥ १३॥
idaṃ dvitīyaṃ durdharṣaṃ viṣṇordattaṃ surottamaiḥ|tadidaṃ vaiṣṇavaṃ rāma dhanuḥ parapuraṃjayam|| 13||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   13

समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा त्विदम्। तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहम्॥ १४॥
samānasāraṃ kākutstha raudreṇa dhanuṣā tvidam|tadā tu devatāḥ sarvāḥ pṛcchanti sma pitāmaham|| 14||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   14

शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया। अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः॥ १५॥
śitikaṇṭhasya viṣṇośca balābalanirīkṣayā|abhiprāyaṃ tu vijñāya devatānāṃ pitāmahaḥ|| 15||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   15

विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः। विरोधे तु महद् युद्धमभवद् रोमहर्षणम्॥ १६॥
virodhaṃ janayāmāsa tayoḥ satyavatāṃ varaḥ|virodhe tu mahad yuddhamabhavad romaharṣaṇam|| 16||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   16

शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः। तदा तु जृम्भितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम्॥ १७॥
śitikaṇṭhasya viṣṇośca parasparajayaiṣiṇoḥ|tadā tu jṛmbhitaṃ śaivaṃ dhanurbhīmaparākramam|| 17||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   17

हुंकारेण महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः। देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घः सचारणैः॥ १८॥
huṃkāreṇa mahādevaḥ stambhito'tha trilocanaḥ|devaistadā samāgamya sarṣisaṅghaḥ sacāraṇaiḥ|| 18||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   18

याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ। जृम्भितं तद् धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः॥ १९॥
yācitau praśamaṃ tatra jagmatustau surottamau|jṛmbhitaṃ tad dhanurdṛṣṭvā śaivaṃ viṣṇuparākramaiḥ|| 19||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   19

अधिकं मेनिरे विष्णुं देवाः सर्षिगणास्तथा। धनू रुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः॥ २०॥
adhikaṃ menire viṣṇuṃ devāḥ sarṣigaṇāstathā|dhanū rudrastu saṃkruddho videheṣu mahāyaśāḥ|| 20||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   20

देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम्। इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्॥ २१॥
devarātasya rājarṣerdadau haste sasāyakam|idaṃ ca vaiṣṇavaṃ rāma dhanuḥ parapuraṃjayam|| 21||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   21

ऋचीके भार्गवे प्रादाद् विष्णुः स न्यासमुत्तमम्। ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः॥ २२॥
ṛcīke bhārgave prādād viṣṇuḥ sa nyāsamuttamam|ṛcīkastu mahātejāḥ putrasyāpratikarmaṇaḥ|| 22||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   22

पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः। न्यस्तशस्त्रे पितरि मे तपोबलसमन्विते॥ २३॥
piturmama dadau divyaṃ jamadagnermahātmanaḥ|nyastaśastre pitari me tapobalasamanvite|| 23||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   23

अर्जुनो विदधे मृत्युं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः। वधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणम्। क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः॥ २४॥
arjuno vidadhe mṛtyuṃ prākṛtāṃ buddhimāsthitaḥ|vadhamapratirūpaṃ tu pituḥ śrutvā sudāruṇam|kṣatramutsādayaṃ roṣājjātaṃ jātamanekaśaḥ|| 24||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   24

पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने। यज्ञस्यान्तेऽददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे॥ २५॥
pṛthivīṃ cākhilāṃ prāpya kaśyapāya mahātmane|yajñasyānte'dadaṃ rāma dakṣiṇāṃ puṇyakarmaṇe|| 25||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   25

दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः। श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः॥ २६॥
dattvā mahendranilayastapobalasamanvitaḥ|śrutvā tu dhanuṣo bhedaṃ tato'haṃ drutamāgataḥ|| 26||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   26

तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत्। क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमम्॥ २७॥
tadevaṃ vaiṣṇavaṃ rāma pitṛpaitāmahaṃ mahat|kṣatradharmaṃ puraskṛtya gṛhṇīṣva dhanuruttamam|| 27||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   27

योजयस्व धनुःश्रेष्ठे शरं परपुरंजयम्। यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः॥ २८॥
yojayasva dhanuḥśreṣṭhe śaraṃ parapuraṃjayam|yadi śakto'si kākutstha dvandvaṃ dāsyāmi te tataḥ|| 28||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   28

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥१-७५॥
ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkīye ādikāvye bālakāṇḍe pañcasaptatitamaḥ sargaḥ ||1-75||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   75

Shloka :   29

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In