This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Aranyaka Kanda- Sarga 75

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा ऽमृतमयं तदा । प्रहर्षमतुलं लेभे लक्ष्मणं चेदमब्रवीत् ।। ७.७५.१ ।।
nāradasya tu tadvākyaṃ śrutvā 'mṛtamayaṃ tadā | praharṣamatulaṃ lebhe lakṣmaṇaṃ cedamabravīt || 7.75.1 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   1

गच्छ सौम्य द्विजश्रेष्ठं समाश्वासय सुव्रतम् । बालस्य तु शरीरं तत्तैलद्रोण्यां निधापय ।। ७.७५.२ ।।
gaccha saumya dvijaśreṣṭhaṃ samāśvāsaya suvratam | bālasya tu śarīraṃ tattailadroṇyāṃ nidhāpaya || 7.75.2 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   2

गन्धैश्च परमोदारैस्तैलैश्चापि सुगन्धिभिः । यथा न क्षीयते बालस्तथा सौम्य विधीयताम् ।। ७.७५.३ ।।
gandhaiśca paramodāraistailaiścāpi sugandhibhiḥ | yathā na kṣīyate bālastathā saumya vidhīyatām || 7.75.3 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   3

यथा शरीरो बालस्य गुप्तः सन् शिष्टकर्मणः । विपत्तिः परिभेदो वा न भवेच्च तथा कुरु ।। ७.७५.४ ।।
yathā śarīro bālasya guptaḥ san śiṣṭakarmaṇaḥ | vipattiḥ paribhedo vā na bhavecca tathā kuru || 7.75.4 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   4

एवमादिश्य काकुत्स्थो लक्ष्मणं शुभलक्षणम् । मनसा पुष्पकं दध्यावागच्छेति महायशाः ।। ७.७५.५ ।।
evamādiśya kākutstho lakṣmaṇaṃ śubhalakṣaṇam | manasā puṣpakaṃ dadhyāvāgaccheti mahāyaśāḥ || 7.75.5 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   5

इङ्गितं स तु विज्ञाय पुष्पको हेमभूषितः । आजगाम मुहूर्तेन समीपे राघवस्य वै ।। ७.७५.६ ।।
iṅgitaṃ sa tu vijñāya puṣpako hemabhūṣitaḥ | ājagāma muhūrtena samīpe rāghavasya vai || 7.75.6 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   6

सो ऽब्रवीत्प्रणतो भूत्वा अयमस्मि नराधिप । वश्यस्तव महाबाहो किङ्करः समुपस्थितः ।। ७.७५.७ ।।
so 'bravītpraṇato bhūtvā ayamasmi narādhipa | vaśyastava mahābāho kiṅkaraḥ samupasthitaḥ || 7.75.7 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   7

भाषितं रुचिरं श्रुत्वा पुष्पकस्य नराधिपः । अभिवाद्य महर्षींस्तान् विमानं सो ऽध्यरोहत ।। ७.७५.८ ।।
bhāṣitaṃ ruciraṃ śrutvā puṣpakasya narādhipaḥ | abhivādya maharṣīṃstān vimānaṃ so 'dhyarohata || 7.75.8 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   8

धनुर्गृहीत्वा तूणी च खड्गं च रुचिरप्रभम् । निक्षिप्य नगरे वीरौ सौमित्रिभरतावुभौ ।। ७.७५.९ ।।
dhanurgṛhītvā tūṇī ca khaḍgaṃ ca ruciraprabham | nikṣipya nagare vīrau saumitribharatāvubhau || 7.75.9 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   9

प्रायात्प्रतीचीं हरितं विचिन्वंश्च ततस्ततः । उत्तरामगमच्छ्रीमान्दिशं हिमवता वृताम् ।। ७.७५.१० ।।
prāyātpratīcīṃ haritaṃ vicinvaṃśca tatastataḥ | uttarāmagamacchrīmāndiśaṃ himavatā vṛtām || 7.75.10 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   10

अपश्यमानस्तत्रापि स्वल्पमप्यथ दुष्कृतम् । पूर्वामपि दिशं सर्वामथो ऽपश्यन्नराधिपः ।। ७.७५.११ ।।
apaśyamānastatrāpi svalpamapyatha duṣkṛtam | pūrvāmapi diśaṃ sarvāmatho 'paśyannarādhipaḥ || 7.75.11 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   11

प्रविशुद्धसमाचारामादर्शतलनिर्मलाम् । पुष्पकस्थो महाबाहुस्तदापश्यन्नराधिपः ।। ७.७५.१२ ।।
praviśuddhasamācārāmādarśatalanirmalām | puṣpakastho mahābāhustadāpaśyannarādhipaḥ || 7.75.12 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   12

दक्षिणां दिशमाक्रामत्ततो राजर्षिनन्दनः । शैवलस्योत्तरे पार्श्वे ददर्श सुमहत्सरः ।। ७.७५.१३ ।।
dakṣiṇāṃ diśamākrāmattato rājarṣinandanaḥ | śaivalasyottare pārśve dadarśa sumahatsaraḥ || 7.75.13 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   13

तस्मिन्सरसि तप्यन्तं तापसं सुमहत्तपः । ददर्श राघवः श्रीमाँल्लम्बमानमधोमुखम् ।। ७.७५.१४ ।।
tasminsarasi tapyantaṃ tāpasaṃ sumahattapaḥ | dadarśa rāghavaḥ śrīmāँllambamānamadhomukham || 7.75.14 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   14

राघवस्तमुपागम्य तप्यन्तं तप उत्तमम् । उवाच स तदा वाक्यं धन्यस्त्वमसि सुव्रत ।। ७.७५.१५ ।।
rāghavastamupāgamya tapyantaṃ tapa uttamam | uvāca sa tadā vākyaṃ dhanyastvamasi suvrata || 7.75.15 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   15

कस्यां योन्यां तपोवृद्ध वर्तसे दृढविक्रम । कौतूहलात्त्वां पृच्छामि रामो दाशरथिर्ह्यहम् ।। ७.७५.१६ ।।
kasyāṃ yonyāṃ tapovṛddha vartase dṛḍhavikrama | kautūhalāttvāṃ pṛcchāmi rāmo dāśarathirhyaham || 7.75.16 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   16

को ऽर्थो मनीषितस्तुभ्यं स्वर्गलाभः परो ऽथवा । वराश्रयो यदर्थं त्वं तपस्यसि सुदुष्करम् । यमाश्रित्य तपस्तप्तं श्रोतुमिच्छामि तापस ।। ७.७५.१७ ।।
ko 'rtho manīṣitastubhyaṃ svargalābhaḥ paro 'thavā | varāśrayo yadarthaṃ tvaṃ tapasyasi suduṣkaram | yamāśritya tapastaptaṃ śrotumicchāmi tāpasa || 7.75.17 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   17

ब्राह्मणो वा ऽसि भद्रं ते क्षत्रियो वा ऽसि दुर्जयः । वैश्यस्तृतीयवर्णो वा शूद्रो वा सत्यवाग्भव ।। ७.७५.१८ ।।
brāhmaṇo vā 'si bhadraṃ te kṣatriyo vā 'si durjayaḥ | vaiśyastṛtīyavarṇo vā śūdro vā satyavāgbhava || 7.75.18 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   18

इत्येवमुक्तः स नराधिपेन ह्यवाक्छिरा दाशरथाय तस्मै । उवाच जातिं नृपपुङ्गवाय यत्कारणे चैव तपःप्रयत्नः ।। ७.७५.१९ ।।
ityevamuktaḥ sa narādhipena hyavākchirā dāśarathāya tasmai | uvāca jātiṃ nṛpapuṅgavāya yatkāraṇe caiva tapaḥprayatnaḥ || 7.75.19 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   19

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये श्रीमदुत्तरकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ।। ७५ ।।
ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkīye ādikāvye śrīmaduttarakāṇḍe pañcasaptatitamaḥ sargaḥ || 75 ||

Kanda : Uttara Kanda

Sarga :   75

Shloka :   20

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In