Ram Charita Manas

Ayodhya-Kanda

Conversation betwwen Shri Ram, Queen Kausalya and Maa Sita.

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Chaupai / चोपाई

कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई। लगे मातु पद आसिष पाई ॥ बेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥

Chapter : 10 Number : 71

फिरहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहउँ नयन मनोहर जोरी ॥ सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन बिधु जोइहि ॥

Chapter : 10 Number : 71

Doha / दोहा

दो. बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात। कबहिं बोलाइ लगाइ हियँ हरषि निरखिहउँ गात ॥ ६८ ॥

Chapter : 10 Number : 72

Chaupai / चोपाई

लखि सनेह कातरि महतारी। बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥

Chapter : 10 Number : 72

तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी ॥ सेवा समय दैअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥

Chapter : 10 Number : 72

तजब छोभु जनि छाड़िअ छोहू। करमु कठिन कछु दोसु न मोहू ॥ सुनि सिय बचन सासु अकुलानी। दसा कवनि बिधि कहौं बखानी ॥

Chapter : 10 Number : 72

बारहि बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ अचल होउ अहिवातु तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥

Chapter : 10 Number : 72

Doha / दोहा

दो. सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार। चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ६९ ॥

Chapter : 10 Number : 73

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In