Rig Veda

Mandala 6

Sukta 6


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

इ॒मां मे॑ अग्ने स॒मिध॑मि॒मामु॑प॒सदं॑ वनेः । इ॒मा उ॒ षु श्रु॑धी॒ गिरः॑ ॥ २.००६.०१ ॥
i̱māṁ me̍ agne sa̱midha̍mi̱māmu̍pa̱sada̍ṁ vaneḥ | i̱mā u̱ ṣu śru̍dhī̱ gira̍ḥ || 2.006.01 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   1अ॒या ते॑ अग्ने विधे॒मोर्जो॑ नपा॒दश्व॑मिष्टे । ए॒ना सू॒क्तेन॑ सुजात ॥ २.००६.०२ ॥
a̱yā te̍ agne vidhe̱morjo̍ napā̱daśva̍miṣṭe | e̱nā sū̱ktena̍ sujāta || 2.006.02 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   2तं त्वा॑ गी॒र्भिर्गिर्व॑णसं द्रविण॒स्युं द्र॑विणोदः । स॒प॒र्येम॑ सप॒र्यवः॑ ॥ २.००६.०३ ॥
taṁ tvā̍ gī̱rbhirgirva̍ṇasaṁ draviṇa̱syuṁ dra̍viṇodaḥ | sa̱pa̱ryema̍ sapa̱ryava̍ḥ || 2.006.03 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   3स बो॑धि सू॒रिर्म॒घवा॒ वसु॑पते॒ वसु॑दावन् । यु॒यो॒ध्य॑स्मद्द्वेषां॑सि ॥ २.००६.०४ ॥
sa bo̍dhi sū̱rirma̱ghavā̱ vasu̍pate̱ vasu̍dāvan | yu̱yo̱dhya1̱̍smaddveṣā̍ṁsi || 2.006.04 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   4स नो॑ वृ॒ष्टिं दि॒वस्परि॒ स नो॒ वाज॑मन॒र्वाण॑म् । स नः॑ सह॒स्रिणी॒रिषः॑ ॥ २.००६.०५ ॥
sa no̍ vṛ̱ṣṭiṁ di̱vaspari̱ sa no̱ vāja̍mana̱rvāṇa̍m | sa na̍ḥ saha̱sriṇī̱riṣa̍ḥ || 2.006.05 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   5ईळा॑नायाव॒स्यवे॒ यवि॑ष्ठ दूत नो गि॒रा । यजि॑ष्ठ होत॒रा ग॑हि ॥ २.००६.०६ ॥
īḻā̍nāyāva̱syave̱ yavi̍ṣṭha dūta no gi̱rā | yaji̍ṣṭha hota̱rā ga̍hi || 2.006.06 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   6अ॒न्तर्ह्य॑ग्न॒ ईय॑से वि॒द्वाञ्जन्मो॒भया॑ कवे । दू॒तो जन्ये॑व॒ मित्र्यः॑ ॥ २.००६.०७ ॥
a̱ntarhya̍gna̱ īya̍se vi̱dvāñjanmo̱bhayā̍ kave | dū̱to janye̍va̱ mitrya̍ḥ || 2.006.07 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   7स वि॒द्वाँ आ च॑ पिप्रयो॒ यक्षि॑ चिकित्व आनु॒षक् । आ चा॒स्मिन्स॑त्सि ब॒र्हिषि॑ ॥ २.००६.०८ ॥
sa vi̱dvā ā ca̍ piprayo̱ yakṣi̍ cikitva ānu̱ṣak | ā cā̱sminsa̍tsi ba̱rhiṣi̍ || 2.006.08 ||

Mandala : 2

Sukta : 6

Suktam :   8


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In