This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Bala Kanda- Sarga 28

Teaching of Power to Exterminate

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥१-२८॥
śrīmadvālmīkiyarāmāyaṇe bālakāṇḍe aṣṭāviṃśaḥ sargaḥ ||1-28||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   0

प्रतिगृह्य ततोऽस्त्राणि प्रहृष्टवदनः शुचिः । गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विश्वामित्रमथाब्रवीत् ॥१-२८-१॥
pratigṛhya tato'strāṇi prahṛṣṭavadanaḥ śuciḥ |gacchanneva ca kākutstho viśvāmitramathābravīt ||1-28-1||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   1

गृहीतास्त्रोऽस्मि भगवन् दुराधर्षः सुरैरपि । अस्त्राणां त्वहमिच्छामि संहारान् मुनिपुङ्गव ॥१-२८-२॥
gṛhītāstro'smi bhagavan durādharṣaḥ surairapi |astrāṇāṃ tvahamicchāmi saṃhārān munipuṅgava ||1-28-2||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   2

एवं ब्रुवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः । संहारान् व्याजहाराथ धृतिमान् सुव्रतः शुचिः ॥१-२८-३॥
evaṃ bruvati kākutsthe viśvāmitro mahātapāḥ |saṃhārān vyājahārātha dhṛtimān suvrataḥ śuciḥ ||1-28-3||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   3

सत्यवन्तं सत्यकीर्तिं धृष्टं रभसमेव च । प्रतिहारतरं नाम पराङ्मुखमवाङ्मुखम् ॥१-२८-४॥
satyavantaṃ satyakīrtiṃ dhṛṣṭaṃ rabhasameva ca |pratihārataraṃ nāma parāṅmukhamavāṅmukham ||1-28-4||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   4

लक्ष्यालक्ष्याविमौ चैव दृढनाभसुनाभकौ । दशाक्षशतवक्त्रौ च दशशीर्षशतोदरौ ॥१-२८-५॥
lakṣyālakṣyāvimau caiva dṛḍhanābhasunābhakau |daśākṣaśatavaktrau ca daśaśīrṣaśatodarau ||1-28-5||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   5

पद्मनाभमहानाभौ दुन्दुनाभसुनाभकौ । ज्योतिषं शकुनं चैव नैरास्यविमलावुभौ ॥१-२८-६॥
padmanābhamahānābhau dundunābhasunābhakau |jyotiṣaṃ śakunaṃ caiva nairāsyavimalāvubhau ||1-28-6||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   6

यौगन्धरविनिद्रौ च दैत्यप्रमथनौ तथा । शुचिबाहुर्महाबाहुर्निष्कलिर्विरुचस्तथा । सार्चिर्माली धृतिमाली वृत्तिमान् रुचिरस्तथा ॥१-२८-७॥
yaugandharavinidrau ca daityapramathanau tathā |śucibāhurmahābāhurniṣkalirvirucastathā |sārcirmālī dhṛtimālī vṛttimān rucirastathā ||1-28-7||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   7

पित्र्यः सौमनसश्चैव विधूतमकरावुभौ । परवीरं रतिं चैव धनधान्यौ च राघव ॥१-२८-८॥
pitryaḥ saumanasaścaiva vidhūtamakarāvubhau |paravīraṃ ratiṃ caiva dhanadhānyau ca rāghava ||1-28-8||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   8

कामरूपं कामरुचिं मोहमावरणं तथा । जृम्भकं सर्वनाभं च पन्थनवरुणौ तथा ॥१-२८-९॥
kāmarūpaṃ kāmaruciṃ mohamāvaraṇaṃ tathā |jṛmbhakaṃ sarvanābhaṃ ca panthanavaruṇau tathā ||1-28-9||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   9

कृशाश्वतनयान् राम भास्वरान् कामरूपिणः । प्रतीच्छ मम भद्रं ते पात्रभूतोऽसि राघव ॥१-२८-१०॥
kṛśāśvatanayān rāma bhāsvarān kāmarūpiṇaḥ |pratīccha mama bhadraṃ te pātrabhūto'si rāghava ||1-28-10||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   10

बाढमित्येव काकुत्स्थः प्रहृष्टेनान्तरात्मना । दिव्यभास्वरदेहाश्च मूर्तिमन्तः सुखप्रदाः ॥१-२८-११॥
bāḍhamityeva kākutsthaḥ prahṛṣṭenāntarātmanā |divyabhāsvaradehāśca mūrtimantaḥ sukhapradāḥ ||1-28-11||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   11

केचिदङ्गारसदृशाः केचिद् धूमोपमास्तथा । चन्द्रार्कसदृशाः केचित् प्रह्वाञ्जलिपुटास्तथा ॥१-२८-१२॥
kecidaṅgārasadṛśāḥ kecid dhūmopamāstathā |candrārkasadṛśāḥ kecit prahvāñjalipuṭāstathā ||1-28-12||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   12

रामं प्राञ्जलयो भूत्वाब्रुवन् मधुरभाषिणः । इमे स्म नरशार्दूल शाधि किं करवाम ते ॥१-२८-१३॥
rāmaṃ prāñjalayo bhūtvābruvan madhurabhāṣiṇaḥ |ime sma naraśārdūla śādhi kiṃ karavāma te ||1-28-13||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   13

गम्यतामिति तानाह यथेष्टं रघुनन्दनः । मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥१-२८-१४॥
gamyatāmiti tānāha yatheṣṭaṃ raghunandanaḥ |mānasāḥ kāryakāleṣu sāhāyyaṃ me kariṣyatha ||1-28-14||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   14

अथ ते राममामन्त्र्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणम् । एवमस्त्विति काकुत्स्थमुक्त्वा जग्मुर्यथागतम् ॥१-२८-१५॥
atha te rāmamāmantrya kṛtvā cāpi pradakṣiṇam |evamastviti kākutsthamuktvā jagmuryathāgatam ||1-28-15||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   15

स च तान् राघवो ज्ञात्वा विश्वामित्रं महामुनिम् । गच्छन्नेवाथ मधुरं श्लक्ष्णं वचनमब्रवीत् ॥१-२८-१६॥
sa ca tān rāghavo jñātvā viśvāmitraṃ mahāmunim |gacchannevātha madhuraṃ ślakṣṇaṃ vacanamabravīt ||1-28-16||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   16

किमेतन्मेघसंकाशं पर्वतस्याविदूरतः । वृक्षखण्डमितो भाति परं कौतूहलं हि मे ॥१-२८-१७॥
kimetanmeghasaṃkāśaṃ parvatasyāvidūrataḥ |vṛkṣakhaṇḍamito bhāti paraṃ kautūhalaṃ hi me ||1-28-17||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   17

दर्शनीयं मृगाकीर्णं मनोहरमतीव च । नानाप्रकारैः शकुनैर्वल्गुभाषैरलङ्कृतम् ॥१-२८-१८॥
darśanīyaṃ mṛgākīrṇaṃ manoharamatīva ca |nānāprakāraiḥ śakunairvalgubhāṣairalaṅkṛtam ||1-28-18||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   18

निःसृताःस्मो मुनिश्रेष्ठ कान्ताराद् रोमहर्षणात् । अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवत्तया ॥१-२८-१९॥
niḥsṛtāḥsmo muniśreṣṭha kāntārād romaharṣaṇāt |anayā tvavagacchāmi deśasya sukhavattayā ||1-28-19||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   19

सर्वं मे शंस भगवन् कस्याश्रमपदं त्विदम् । संप्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टचारिणः ॥१-२८-२०॥
sarvaṃ me śaṃsa bhagavan kasyāśramapadaṃ tvidam |saṃprāptā yatra te pāpā brahmaghnā duṣṭacāriṇaḥ ||1-28-20||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   20

तव यज्ञस्य विघ्नाय दुरात्मानो महामुने । भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याज्ञिकी ॥१-२८-२१॥
tava yajñasya vighnāya durātmāno mahāmune |bhagavaṃstasya ko deśaḥ sā yatra tava yājñikī ||1-28-21||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   21

रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन् मया वध्याश्च राक्षसाः । एतत् सर्वं मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥१-२८-२१॥
rakṣitavyā kriyā brahman mayā vadhyāśca rākṣasāḥ |etat sarvaṃ muniśreṣṭha śrotumicchāmyahaṃ prabho ||1-28-21||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   21

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टविंश- सर्गः ॥१-२८॥

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   28

Shloka :   22

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In