Ram Charita Manas

Aranyaka Kanda

Jayant's crookedness and getting its result

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Chaupai / चोपाई

एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए ॥ सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर ॥

Chapter : 2 Number : 2

सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा ॥

Chapter : 2 Number : 2

सीता चरन चौंच हति भागा। मूढ़ मंदमति कारन कागा ॥ चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना ॥

Chapter : 2 Number : 2

Doha / दोहा

दो. अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ १ ॥

Chapter : 2 Number : 3

Chaupai / चोपाई

प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाजि बायस भय पावा ॥ धरि निज रुप गयउ पितु पाहीं। राम बिमुख राखा तेहि नाहीं ॥

Chapter : 2 Number : 3

भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा ॥ ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥

Chapter : 2 Number : 3

काहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ मातु मृत्यु पितु समन समाना। सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥

Chapter : 2 Number : 3

मित्र करइ सत रिपु कै करनी। ता कहँ बिबुधनदी बैतरनी ॥ सब जगु ताहि अनलहु ते ताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥

Chapter : 2 Number : 3

नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥ पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥

Chapter : 2 Number : 3

आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥

Chapter : 2 Number : 3

निज कृत कर्म जनित फल पायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ ॥ सुनि कृपाल अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी ॥

Chapter : 2 Number : 3

Sortha / सोरठा

सो. कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़ेउ करि छोह को कृपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥

Chapter : 2 Number : 4

Chaupai / चोपाई

रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥

Chapter : 2 Number : 4

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In