Ram Charita Manas

Ayodhya-Kanda

Ayodhya Kanda sacred invocation

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Ayodhya Kanda Begins / अथ अयोध्या काण्ड

श्रीरामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या-काण्ड

Chapter : 1 Number : 1

Mangalashloka / मंगलश्लोक्

श्लोकयस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तकेभाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदाशर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् ॥ १ ॥

Chapter : 1 Number : 1

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः।मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमंगलप्रदा ॥ २ ॥

Chapter : 1 Number : 1

नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्।पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् ॥ ३ ॥

Chapter : 1 Number : 1

Doha / दोहा

दो. श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥

Chapter : 1 Number : 2

Chaupai / चोपाई

जब तें रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए ॥ भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषहि सुख बारी ॥

Chapter : 1 Number : 2

रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमगि अवध अंबुधि कहुँ आई ॥ मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती ॥

Chapter : 1 Number : 2

कहि न जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी ॥

Chapter : 1 Number : 2

मुदित मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ राम रूपु गुनसीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ ॥

Chapter : 1 Number : 2

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In