Ram Charita Manas

Ayodhya-Kanda

Establishment of Paduka by Bharatji, residence in Nandigram and glory of listening to Shri Bharat character.

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Doha / दोहा

दो. सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगति ग्यानु बैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥ ३२१ ॥

Chapter : 49 Number : 336

Chaupai / चोपाई

मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरहँ सबु साजु बिहालू ॥ प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥

Chapter : 49 Number : 336

जमुना उतरि पार सबु भयऊ। सो बासरु बिनु भोजन गयऊ ॥ उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू ॥

Chapter : 49 Number : 336

सई उतरि गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर आए।जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी ॥

Chapter : 49 Number : 336

सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी ॥

Chapter : 49 Number : 336

Doha / दोहा

दो. राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास। तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२ ॥

Chapter : 49 Number : 337

Chaupai / चोपाई

सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निज काज पाइ पाइ सिख ओधे ॥ पुनि सिख दीन्ह बोलि लघु भाई। सौंपी सकल मातु सेवकाई ॥

Chapter : 49 Number : 337

भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे ॥ ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब सँकोचू ॥

Chapter : 49 Number : 337

परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए ॥ सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥

Chapter : 49 Number : 337

आयसु होइ त रहौं सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ समुझव कहब करब तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई ॥

Chapter : 49 Number : 337

Doha / दोहा

दो. सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि। सिंघासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥

Chapter : 49 Number : 338

Chaupai / चोपाई

राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ नंदिगावँ करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥

Chapter : 49 Number : 338

जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥ असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिषिधरम सप्रेमा ॥

Chapter : 49 Number : 338

भूषन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई ॥

Chapter : 49 Number : 338

तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥

Chapter : 49 Number : 338

Doha / दोहा

दो. राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति। चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक बिभूति ॥ ३२४ ॥

Chapter : 49 Number : 339

Chaupai / चोपाई

देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बलु मुखछबि सोई ॥ नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥

Chapter : 49 Number : 339

जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥

Chapter : 49 Number : 339

ध्रुव बिस्वास अवधि राका सी। स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ राम पेम बिधु अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा ॥

Chapter : 49 Number : 339

भरत रहनि समुझनि करतूती। भगति बिरति गुन बिमल बिभूती ॥ बरनत सकल सुकचि सकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं ॥

Chapter : 49 Number : 339

Doha / दोहा

दो. नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृदयँ समाति ॥ मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥ ३२५ ॥

Chapter : 49 Number : 340

Chaupai / चोपाई

पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू। जीह नामु जप लोचन नीरू ॥ लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥

Chapter : 49 Number : 340

दोउ दिसि समुझि कहत सबु लोगू। सब बिधि भरत सराहन जोगू ॥ सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं ॥

Chapter : 49 Number : 340

परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर मंजु मुद मंगल करनू ॥ हरन कठिन कलि कलुष कलेसू। महामोह निसि दलन दिनेसू ॥

Chapter : 49 Number : 340

पाप पुंज कुंजर मृगराजू। समन सकल संताप समाजू।जन रंजन भंजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सारू ॥

Chapter : 49 Number : 340

Chanda / छन्द

छं. सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥

Chapter : 49 Number : 341

Sortha / सोरठा

सो. भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति ॥ ३२६ ॥

Chapter : 49 Number : 342

Ayodhya Kanda Ends / अयोध्या काण्ड समपूर्णम्

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः।

Chapter : 49 Number : 343

द्वितीयः सोपानः समाप्तः।

Chapter : 49 Number : 343

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In