Ram Charita Manas

Bala-Kanda

Shri Sita's entry into the ritual assembly

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Doha / दोहा

दो. जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाई । चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाईं ॥ २४६ ॥

Chapter : 48 Number : 259

Chaupai / चोपाई

सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप गुन खानी ॥ उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥

Chapter : 48 Number : 259

सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकबि कहाइ अजसु को लेई ॥ जौ पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥

Chapter : 48 Number : 259

गिरा मुखर तन अरध भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि बैदेही ॥

Chapter : 48 Number : 259

जौ छबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ सोभा रजु मंदरु सिंगारू । मथै पानि पंकज निज मारू ॥

Chapter : 48 Number : 259

Doha / दोहा

दो. एहि बिधि उपजै लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥

Chapter : 48 Number : 260

Chaupai / चोपाई

चलिं संग लै सखीं सयानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥ सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥

Chapter : 48 Number : 260

भूषन सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नारी ॥

Chapter : 48 Number : 260

हरषि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाई ॥ पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥

Chapter : 48 Number : 260

सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा ॥ मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥

Chapter : 48 Number : 260

Doha / दोहा

दो. गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि ॥ लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥

Chapter : 48 Number : 261

Chaupai / चोपाई

राम रूपु अरु सिय छबि देखें । नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें ॥ सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन बिनय करहिं मन माहीं ॥

Chapter : 48 Number : 261

हरु बिधि बेगि जनक जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ बिनु बिचार पनु तजि नरनाहु । सीय राम कर करै बिबाहू ॥

Chapter : 48 Number : 261

जगु भल कहहि भाव सब काहू । हठ कीन्हे अंतहुँ उर दाहू ॥ एहिं लालसाँ मगन सब लोगू । बरु साँवरो जानकी जोगू ॥

Chapter : 48 Number : 261

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In