Ram Charita Manas

Uttara Kanda

Farewell to the Monkeys and Nishad

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ॐ श्री गणेशाय नमः

Doha / दोहा

दो. ब्रह्मानंद मगन कपि सब कें प्रभु पद प्रीति । जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५ ॥

Chapter : 5 Number : 23

Chaupai / चोपाई

बिसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि परद्रोह संत मन माही ॥ तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥

Chapter : 5 Number : 23

परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ तुम्ह अति कीन्ह मोरि सेवकाई। मुख पर केहि बिधि करौं बड़ाई ॥

Chapter : 5 Number : 23

ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही ॥

Chapter : 5 Number : 23

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना ॥ सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥

Chapter : 5 Number : 23

Doha / दोहा

दो. अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥

Chapter : 5 Number : 24

Chaupai / चोपाई

सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए ॥ एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं न कछु कहि अति अनुरागे ॥

Chapter : 5 Number : 24

परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा बिबिध बिधि ग्यान बिसेषा ॥ प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥

Chapter : 5 Number : 24

तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए ॥ सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए ॥

Chapter : 5 Number : 24

प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए ॥ अंगद बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥

Chapter : 5 Number : 24

Doha / दोहा

दो. जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । हियँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥ १७(क) ॥

Chapter : 5 Number : 25

तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि । अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि ॥ १७(ख) ॥

Chapter : 5 Number : 25

Chaupai / चोपाई

सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो। दीन दयाकर आरत बंधो ॥ मरती बेर नाथ मोहि बाली। गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली ॥

Chapter : 5 Number : 25

असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता ॥

Chapter : 5 Number : 25

तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना ॥

Chapter : 5 Number : 25

नीचि टहल गृह कै सब करिहउँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ ॥ अस कहि चरन परेउ प्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥

Chapter : 5 Number : 25

Doha / दोहा

दो. अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । प्रभु उठाइ उर लायउ सजल नयन राजीव ॥ १८(क) ॥

Chapter : 5 Number : 26

निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ ॥ १८(ख) ॥

Chapter : 5 Number : 26

Chaupai / चोपाई

भरत अनुज सौमित्र समेता। पठवन चले भगत कृत चेता ॥ अंगद हृदयँ प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा ॥

Chapter : 5 Number : 26

बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा ॥ राम बिलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरि सुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥

Chapter : 5 Number : 26

प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदयँ पद पंकज राखी ॥ अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए ॥

Chapter : 5 Number : 26

तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ दिन दस करि रघुपति पद सेवा। पुनि तव चरन देखिहउँ देवा ॥

Chapter : 5 Number : 26

पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥ अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥

Chapter : 5 Number : 26

Doha / दोहा

दो. कहेहु दंडवत प्रभु सैं तुम्हहि कहउँ कर जोरि । बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु मोरि ॥ १९(क) ॥

Chapter : 5 Number : 27

अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत । तासु प्रीति प्रभु सन कहि मगन भए भगवंत ॥ !९(ख) ॥

Chapter : 5 Number : 27

कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥ १९(ग) ॥

Chapter : 5 Number : 27

Chaupai / चोपाई

पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ जाहु भवन मम सुमिरन करेहू। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू ॥

Chapter : 5 Number : 27

तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भरि लोचन बारी ॥

Chapter : 5 Number : 27

चरन नलिन उर धरि गृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥

Chapter : 5 Number : 27

राम राज बैंठें त्रेलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ बयरु न कर काहू सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई ॥

Chapter : 5 Number : 27

Doha / दोहा

दो. बरनाश्रम निज निज धरम बनिरत बेद पथ लोग । चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥ २० ॥

Chapter : 5 Number : 28

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In