Rig Veda

Mandala 121

Sukta 121


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

कदि॒त्था नॄँः पात्रं॑ देवय॒तां श्रव॒द्गिरो॒ अङ्गि॑रसां तुर॒ण्यन् । प्र यदान॒ड्विश॒ आ ह॒र्म्यस्यो॒रु क्रं॑सते अध्व॒रे यज॑त्रः ॥ १.१२१.०१ ॥
kadi̱tthā nṝḥ pātra̍ṁ devaya̱tāṁ śrava̱dgiro̱ aṅgi̍rasāṁ tura̱ṇyan | pra yadāna̱ḍviśa̱ ā ha̱rmyasyo̱ru kra̍ṁsate adhva̱re yaja̍traḥ || 1.121.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   1स्तम्भी॑द्ध॒ द्यां स ध॒रुणं॑ प्रुषायदृ॒भुर्वाजा॑य॒ द्रवि॑णं॒ नरो॒ गोः । अनु॑ स्व॒जां म॑हि॒षश्च॑क्षत॒ व्रां मेना॒मश्व॑स्य॒ परि॑ मा॒तरं॒ गोः ॥ १.१२१.०२ ॥
stambhī̍ddha̱ dyāṁ sa dha̱ruṇa̍ṁ pruṣāyadṛ̱bhurvājā̍ya̱ dravi̍ṇa̱ṁ naro̱ goḥ | anu̍ sva̱jāṁ ma̍hi̱ṣaśca̍kṣata̱ vrāṁ menā̱maśva̍sya̱ pari̍ mā̱tara̱ṁ goḥ || 1.121.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   2नक्ष॒द्धव॑मरु॒णीः पू॒र्व्यं राट् तु॒रो वि॒शामङ्गि॑रसा॒मनु॒ द्यून् । तक्ष॒द्वज्रं॒ नियु॑तं त॒स्तम्भ॒द्द्यां चतु॑ष्पदे॒ नर्या॑य द्वि॒पादे॑ ॥ १.१२१.०३ ॥
nakṣa̱ddhava̍maru̱ṇīḥ pū̱rvyaṁ rāṭ tu̱ro vi̱śāmaṅgi̍rasā̱manu̱ dyūn | takṣa̱dvajra̱ṁ niyu̍taṁ ta̱stambha̱ddyāṁ catu̍ṣpade̱ naryā̍ya dvi̱pāde̍ || 1.121.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   3अ॒स्य मदे॑ स्व॒र्यं॑ दा ऋ॒तायापी॑वृतमु॒स्रिया॑णा॒मनी॑कम् । यद्ध॑ प्र॒सर्गे॑ त्रिक॒कुम्नि॒वर्त॒दप॒ द्रुहो॒ मानु॑षस्य॒ दुरो॑ वः ॥ १.१२१.०४ ॥
a̱sya made̍ sva̱rya̍ṁ dā ṛ̱tāyāpī̍vṛtamu̱sriyā̍ṇā̱manī̍kam | yaddha̍ pra̱sarge̍ trika̱kumni̱varta̱dapa̱ druho̱ mānu̍ṣasya̱ duro̍ vaḥ || 1.121.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   4तुभ्यं॒ पयो॒ यत्पि॒तरा॒वनी॑तां॒ राधः॑ सु॒रेत॑स्तु॒रणे॑ भुर॒ण्यू । शुचि॒ यत्ते॒ रेक्ण॒ आय॑जन्त सब॒र्दुघा॑याः॒ पय॑ उ॒स्रिया॑याः ॥ १.१२१.०५ ॥
tubhya̱ṁ payo̱ yatpi̱tarā̱vanī̍tā̱ṁ rādha̍ḥ su̱reta̍stu̱raṇe̍ bhura̱ṇyū | śuci̱ yatte̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ || 1.121.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   5अध॒ प्र ज॑ज्ञे त॒रणि॑र्ममत्तु॒ प्र रो॑च्य॒स्या उ॒षसो॒ न सूरः॑ । इन्दु॒र्येभि॒राष्ट॒ स्वेदु॑हव्यैः स्रु॒वेण॑ सि॒ञ्चञ्ज॒रणा॒भि धाम॑ ॥ १.१२१.०६ ॥
adha̱ pra ja̍jñe ta̱raṇi̍rmamattu̱ pra ro̍cya̱syā u̱ṣaso̱ na sūra̍ḥ | indu̱ryebhi̱rāṣṭa̱ svedu̍havyaiḥ sru̱veṇa̍ si̱ñcañja̱raṇā̱bhi dhāma̍ || 1.121.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   6स्वि॒ध्मा यद्व॒नधि॑तिरप॒स्यात्सूरो॑ अध्व॒रे परि॒ रोध॑ना॒ गोः । यद्ध॑ प्र॒भासि॒ कृत्व्या॒ँ अनु॒ द्यूनन॑र्विशे प॒श्विषे॑ तु॒राय॑ ॥ १.१२१.०७ ॥
svi̱dhmā yadva̱nadhi̍tirapa̱syātsūro̍ adhva̱re pari̱ rodha̍nā̱ goḥ | yaddha̍ pra̱bhāsi̱ kṛtvyā̱ anu̱ dyūnana̍rviśe pa̱śviṣe̍ tu̱rāya̍ || 1.121.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   7अ॒ष्टा म॒हो दि॒व आदो॒ हरी॑ इ॒ह द्यु॑म्ना॒साह॑म॒भि यो॑धा॒न उत्स॑म् । हरिं॒ यत्ते॑ म॒न्दिनं॑ दु॒क्षन्वृ॒धे गोर॑भस॒मद्रि॑भिर्वा॒ताप्य॑म् ॥ १.१२१.०८ ॥
a̱ṣṭā ma̱ho di̱va ādo̱ harī̍ i̱ha dyu̍mnā̱sāha̍ma̱bhi yo̍dhā̱na utsa̍m | hari̱ṁ yatte̍ ma̱ndina̍ṁ du̱kṣanvṛ̱dhe gora̍bhasa̱madri̍bhirvā̱tāpya̍m || 1.121.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   8त्वमा॑य॒सं प्रति॑ वर्तयो॒ गोर्दि॒वो अश्मा॑न॒मुप॑नीत॒मृभ्वा॑ । कुत्सा॑य॒ यत्र॑ पुरुहूत व॒न्वञ्छुष्ण॑मन॒न्तैः प॑रि॒यासि॑ व॒धैः ॥ १.१२१.०९ ॥
tvamā̍ya̱saṁ prati̍ vartayo̱ gordi̱vo aśmā̍na̱mupa̍nīta̱mṛbhvā̍ | kutsā̍ya̱ yatra̍ puruhūta va̱nvañchuṣṇa̍mana̱ntaiḥ pa̍ri̱yāsi̍ va̱dhaiḥ || 1.121.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   9पु॒रा यत्सूर॒स्तम॑सो॒ अपी॑ते॒स्तम॑द्रिवः फलि॒गं हे॒तिम॑स्य । शुष्ण॑स्य चि॒त्परि॑हितं॒ यदोजो॑ दि॒वस्परि॒ सुग्र॑थितं॒ तदादः॑ ॥ १.१२१.१० ॥
pu̱rā yatsūra̱stama̍so̱ apī̍te̱stama̍drivaḥ phali̱gaṁ he̱tima̍sya | śuṣṇa̍sya ci̱tpari̍hita̱ṁ yadojo̍ di̱vaspari̱ sugra̍thita̱ṁ tadāda̍ḥ || 1.121.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   10अनु॑ त्वा म॒ही पाज॑सी अच॒क्रे द्यावा॒क्षामा॑ मदतामिन्द्र॒ कर्म॑न् । त्वं वृ॒त्रमा॒शया॑नं सि॒रासु॑ म॒हो वज्रे॑ण सिष्वपो व॒राहु॑म् ॥ १.१२१.११ ॥
anu̍ tvā ma̱hī pāja̍sī aca̱kre dyāvā̱kṣāmā̍ madatāmindra̱ karma̍n | tvaṁ vṛ̱tramā̱śayā̍naṁ si̱rāsu̍ ma̱ho vajre̍ṇa siṣvapo va̱rāhu̍m || 1.121.11 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   11त्वमि॑न्द्र॒ नर्यो॒ याँ अवो॒ नॄन्तिष्ठा॒ वात॑स्य सु॒युजो॒ वहि॑ष्ठान् । यं ते॑ का॒व्य उ॒शना॑ म॒न्दिनं॒ दाद्वृ॑त्र॒हणं॒ पार्यं॑ ततक्ष॒ वज्र॑म् ॥ १.१२१.१२ ॥
tvami̍ndra̱ naryo̱ yā avo̱ nṝntiṣṭhā̱ vāta̍sya su̱yujo̱ vahi̍ṣṭhān | yaṁ te̍ kā̱vya u̱śanā̍ ma̱ndina̱ṁ dādvṛ̍tra̱haṇa̱ṁ pārya̍ṁ tatakṣa̱ vajra̍m || 1.121.12 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   12त्वं सूरो॑ ह॒रितो॑ रामयो॒ नॄन्भर॑च्च॒क्रमेत॑शो॒ नायमि॑न्द्र । प्रास्य॑ पा॒रं न॑व॒तिं ना॒व्या॑ना॒मपि॑ क॒र्तम॑वर्त॒योऽय॑ज्यून् ॥ १.१२१.१३ ॥
tvaṁ sūro̍ ha̱rito̍ rāmayo̱ nṝnbhara̍cca̱krameta̍śo̱ nāyami̍ndra | prāsya̍ pā̱raṁ na̍va̱tiṁ nā̱vyā̍nā̱mapi̍ ka̱rtama̍varta̱yo'ya̍jyūn || 1.121.13 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   13त्वं नो॑ अ॒स्या इ॑न्द्र दु॒र्हणा॑याः पा॒हि व॑ज्रिवो दुरि॒ताद॒भीके॑ । प्र नो॒ वाजा॑न्र॒थ्यो॒॑ अश्व॑बुध्यानि॒षे य॑न्धि॒ श्रव॑से सू॒नृता॑यै ॥ १.१२१.१४ ॥
tvaṁ no̍ a̱syā i̍ndra du̱rhaṇā̍yāḥ pā̱hi va̍jrivo duri̱tāda̱bhīke̍ | pra no̱ vājā̍nra̱thyo̱3̱̍ aśva̍budhyāni̱ṣe ya̍ndhi̱ śrava̍se sū̱nṛtā̍yai || 1.121.14 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   14मा सा ते॑ अ॒स्मत्सु॑म॒तिर्वि द॑स॒द्वाज॑प्रमहः॒ समिषो॑ वरन्त । आ नो॑ भज मघव॒न्गोष्व॒र्यो मंहि॑ष्ठास्ते सध॒मादः॑ स्याम ॥ १.१२१.१५ ॥
mā sā te̍ a̱smatsu̍ma̱tirvi da̍sa̱dvāja̍pramaha̱ḥ samiṣo̍ varanta | ā no̍ bhaja maghava̱ngoṣva̱ryo maṁhi̍ṣṭhāste sadha̱māda̍ḥ syāma || 1.121.15 ||

Mandala : 1

Sukta : 121

Suktam :   15


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In