Rig Veda

Mandala 137

Sukta 137


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

सु॒षु॒मा या॑त॒मद्रि॑भि॒र्गोश्री॑ता मत्स॒रा इ॒मे सोमा॑सो मत्स॒रा इ॒मे । आ रा॑जाना दिविस्पृशास्म॒त्रा ग॑न्त॒मुप॑ नः । इ॒मे वां॑ मित्रावरुणा॒ गवा॑शिरः॒ सोमाः॑ शु॒क्रा गवा॑शिरः ॥ १.१३७.०१ ॥
su̱ṣu̱mā yā̍ta̱madri̍bhi̱rgośrī̍tā matsa̱rā i̱me somā̍so matsa̱rā i̱me | ā rā̍jānā divispṛśāsma̱trā ga̍nta̱mupa̍ naḥ | i̱me vā̍ṁ mitrāvaruṇā̱ gavā̍śira̱ḥ somā̍ḥ śu̱krā gavā̍śiraḥ || 1.137.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 137

Suktam :   1इ॒म आ या॑त॒मिन्द॑वः॒ सोमा॑सो॒ दध्या॑शिरः सु॒तासो॒ दध्या॑शिरः । उ॒त वा॑मु॒षसो॑ बु॒धि सा॒कं सूर्य॑स्य र॒श्मिभिः॑ । सु॒तो मि॒त्राय॒ वरु॑णाय पी॒तये॒ चारु॑रृ॒ताय॑ पी॒तये॑ ॥ १.१३७.०२ ॥
i̱ma ā yā̍ta̱minda̍va̱ḥ somā̍so̱ dadhyā̍śiraḥ su̱tāso̱ dadhyā̍śiraḥ | u̱ta vā̍mu̱ṣaso̍ bu̱dhi sā̱kaṁ sūrya̍sya ra̱śmibhi̍ḥ | su̱to mi̱trāya̱ varu̍ṇāya pī̱taye̱ cāru̍rṛ̱tāya̍ pī̱taye̍ || 1.137.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 137

Suktam :   2तां वां॑ धे॒नुं न वा॑स॒रीमं॒शुं दु॑ह॒न्त्यद्रि॑भिः॒ सोमं॑ दुह॒न्त्यद्रि॑भिः । अ॒स्म॒त्रा ग॑न्त॒मुप॑ नो॒ऽर्वाञ्चा॒ सोम॑पीतये । अ॒यं वां॑ मित्रावरुणा॒ नृभिः॑ सु॒तः सोम॒ आ पी॒तये॑ सु॒तः ॥ १.१३७.०३ ॥
tāṁ vā̍ṁ dhe̱nuṁ na vā̍sa̱rīma̱ṁśuṁ du̍ha̱ntyadri̍bhi̱ḥ soma̍ṁ duha̱ntyadri̍bhiḥ | a̱sma̱trā ga̍nta̱mupa̍ no̱'rvāñcā̱ soma̍pītaye | a̱yaṁ vā̍ṁ mitrāvaruṇā̱ nṛbhi̍ḥ su̱taḥ soma̱ ā pī̱taye̍ su̱taḥ || 1.137.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 137

Suktam :   3


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In