Rig Veda

Mandala 14

Sukta 14


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

ऐभि॑रग्ने॒ दुवो॒ गिरो॒ विश्वे॑भिः॒ सोम॑पीतये । दे॒वेभि॑र्याहि॒ यक्षि॑ च ॥ १.१४.०१ ॥
aibhi̍ragne̱ duvo̱ giro̱ viśve̍bhi̱ḥ soma̍pītaye | de̱vebhi̍ryāhi̱ yakṣi̍ ca || 1.014.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   1आ त्वा॒ कण्वा॑ अहूषत गृ॒णन्ति॑ विप्र ते॒ धियः॑ । दे॒वेभि॑रग्न॒ आ ग॑हि ॥ १.१४.०२ ॥
ā tvā̱ kaṇvā̍ ahūṣata gṛ̱ṇanti̍ vipra te̱ dhiya̍ḥ | de̱vebhi̍ragna̱ ā ga̍hi || 1.014.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   2इ॒न्द्र॒वा॒यू बृह॒स्पतिं॑ मि॒त्राग्निं पू॒षणं॒ भग॑म् । आ॒दि॒त्यान्मारु॑तं ग॒णम् ॥ १.१४.०३ ॥
i̱ndra̱vā̱yū bṛha̱spati̍ṁ mi̱trāgniṁ pū̱ṣaṇa̱ṁ bhaga̍m | ā̱di̱tyānmāru̍taṁ ga̱ṇam || 1.014.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   3प्र वो॑ भ्रियन्त॒ इन्द॑वो मत्स॒रा मा॑दयि॒ष्णवः॑ । द्र॒प्सा मध्व॑श्चमू॒षदः॑ ॥ १.१४.०४ ॥
pra vo̍ bhriyanta̱ inda̍vo matsa̱rā mā̍dayi̱ṣṇava̍ḥ | dra̱psā madhva̍ścamū̱ṣada̍ḥ || 1.014.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   4ईळ॑ते॒ त्वाम॑व॒स्यवः॒ कण्वा॑सो वृ॒क्तब॑र्हिषः । ह॒विष्म॑न्तो अरं॒कृतः॑ ॥ १.१४.०५ ॥
īḻa̍te̱ tvāma̍va̱syava̱ḥ kaṇvā̍so vṛ̱ktaba̍rhiṣaḥ | ha̱viṣma̍nto ara̱ṁkṛta̍ḥ || 1.014.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   5घृ॒तपृ॑ष्ठा मनो॒युजो॒ ये त्वा॒ वह॑न्ति॒ वह्न॑यः । आ दे॒वान्सोम॑पीतये ॥ १.१४.०६ ॥
ghṛ̱tapṛ̍ṣṭhā mano̱yujo̱ ye tvā̱ vaha̍nti̱ vahna̍yaḥ | ā de̱vānsoma̍pītaye || 1.014.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   6तान्यज॑त्राँ ऋता॒वृधोऽग्ने॒ पत्नी॑वतस्कृधि । मध्वः॑ सुजिह्व पायय ॥ १.१४.०७ ॥
tānyaja̍trā ṛtā̱vṛdho'gne̱ patnī̍vataskṛdhi | madhva̍ḥ sujihva pāyaya || 1.014.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   7ये यज॑त्रा॒ य ईड्या॒स्ते ते॑ पिबन्तु जि॒ह्वया॑ । मधो॑रग्ने॒ वष॑ट्कृति ॥ १.१४.०८ ॥
ye yaja̍trā̱ ya īḍyā̱ste te̍ pibantu ji̱hvayā̍ | madho̍ragne̱ vaṣa̍ṭkṛti || 1.014.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   8आकीं॒ सूर्य॑स्य रोच॒नाद्विश्वा॑न्दे॒वाँ उ॑ष॒र्बुधः॑ । विप्रो॒ होते॒ह व॑क्षति ॥ १.१४.०९ ॥
ākī̱ṁ sūrya̍sya roca̱nādviśvā̍nde̱vā u̍ṣa̱rbudha̍ḥ | vipro̱ hote̱ha va̍kṣati || 1.014.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   9विश्वे॑भिः सो॒म्यं मध्वग्न॒ इन्द्रे॑ण वा॒युना॑ । पिबा॑ मि॒त्रस्य॒ धाम॑भिः ॥ १.१४.१० ॥
viśve̍bhiḥ so̱myaṁ madhvagna̱ indre̍ṇa vā̱yunā̍ | pibā̍ mi̱trasya̱ dhāma̍bhiḥ || 1.014.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   10त्वं होता॒ मनु॑र्हि॒तोऽग्ने॑ य॒ज्ञेषु॑ सीदसि । सेमं नो॑ अध्व॒रं य॑ज ॥ १.१४.११ ॥
tvaṁ hotā̱ manu̍rhi̱to'gne̍ ya̱jñeṣu̍ sīdasi | semaṁ no̍ adhva̱raṁ ya̍ja || 1.014.11 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   11यु॒क्ष्वा ह्यरु॑षी॒ रथे॑ ह॒रितो॑ देव रो॒हितः॑ । ताभि॑र्दे॒वाँ इ॒हा व॑ह ॥ १.१४.१२ ॥
yu̱kṣvā hyaru̍ṣī̱ rathe̍ ha̱rito̍ deva ro̱hita̍ḥ | tābhi̍rde̱vā i̱hā va̍ha || 1.014.12 ||

Mandala : 1

Sukta : 14

Suktam :   12


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In