Rig Veda

Mandala 187

Sukta 187


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

पि॒तुं नु स्तो॑षं म॒हो ध॒र्माणं॒ तवि॑षीम् । यस्य॑ त्रि॒तो व्योज॑सा वृ॒त्रं विप॑र्वम॒र्दय॑त् ॥ १.१८७.०१ ॥
pi̱tuṁ nu sto̍ṣaṁ ma̱ho dha̱rmāṇa̱ṁ tavi̍ṣīm | yasya̍ tri̱to vyoja̍sā vṛ̱traṁ vipa̍rvama̱rdaya̍t || 1.187.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   1स्वादो॑ पितो॒ मधो॑ पितो व॒यं त्वा॑ ववृमहे । अ॒स्माक॑मवि॒ता भ॑व ॥ १.१८७.०२ ॥
svādo̍ pito̱ madho̍ pito va̱yaṁ tvā̍ vavṛmahe | a̱smāka̍mavi̱tā bha̍va || 1.187.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   2उप॑ नः पित॒वा च॑र शि॒वः शि॒वाभि॑रू॒तिभिः॑ । म॒यो॒भुर॑द्विषे॒ण्यः सखा॑ सु॒शेवो॒ अद्व॑याः ॥ १.१८७.०३ ॥
upa̍ naḥ pita̱vā ca̍ra śi̱vaḥ śi̱vābhi̍rū̱tibhi̍ḥ | ma̱yo̱bhura̍dviṣe̱ṇyaḥ sakhā̍ su̱śevo̱ adva̍yāḥ || 1.187.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   3तव॒ त्ये पि॑तो॒ रसा॒ रजां॒स्यनु॒ विष्ठि॑ताः । दि॒वि वाता॑ इव श्रि॒ताः ॥ १.१८७.०४ ॥
tava̱ tye pi̍to̱ rasā̱ rajā̱ṁsyanu̱ viṣṭhi̍tāḥ | di̱vi vātā̍ iva śri̱tāḥ || 1.187.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   4तव॒ त्ये पि॑तो॒ दद॑त॒स्तव॑ स्वादिष्ठ॒ ते पि॑तो । प्र स्वा॒द्मानो॒ रसा॑नां तुवि॒ग्रीवा॑ इवेरते ॥ १.१८७.०५ ॥
tava̱ tye pi̍to̱ dada̍ta̱stava̍ svādiṣṭha̱ te pi̍to | pra svā̱dmāno̱ rasā̍nāṁ tuvi̱grīvā̍ iverate || 1.187.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   5त्वे पि॑तो म॒हानां॑ दे॒वानां॒ मनो॑ हि॒तम् । अका॑रि॒ चारु॑ के॒तुना॒ तवाहि॒मव॑सावधीत् ॥ १.१८७.०६ ॥
tve pi̍to ma̱hānā̍ṁ de̱vānā̱ṁ mano̍ hi̱tam | akā̍ri̱ cāru̍ ke̱tunā̱ tavāhi̱mava̍sāvadhīt || 1.187.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   6यद॒दो पि॑तो॒ अज॑गन्वि॒वस्व॒ पर्व॑तानाम् । अत्रा॑ चिन्नो मधो पि॒तोऽरं॑ भ॒क्षाय॑ गम्याः ॥ १.१८७.०७ ॥
yada̱do pi̍to̱ aja̍ganvi̱vasva̱ parva̍tānām | atrā̍ cinno madho pi̱to'ra̍ṁ bha̱kṣāya̍ gamyāḥ || 1.187.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   7यद॒पामोष॑धीनां परिं॒शमा॑रि॒शाम॑हे । वाता॑पे॒ पीव॒ इद्भ॑व ॥ १.१८७.०८ ॥
yada̱pāmoṣa̍dhīnāṁ pari̱ṁśamā̍ri̱śāma̍he | vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va || 1.187.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   8यत्ते॑ सोम॒ गवा॑शिरो॒ यवा॑शिरो॒ भजा॑महे । वाता॑पे॒ पीव॒ इद्भ॑व ॥ १.१८७.०९ ॥
yatte̍ soma̱ gavā̍śiro̱ yavā̍śiro̱ bhajā̍mahe | vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va || 1.187.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   9क॒र॒म्भ ओ॑षधे भव॒ पीवो॑ वृ॒क्क उ॑दार॒थिः । वाता॑पे॒ पीव॒ इद्भ॑व ॥ १.१८७.१० ॥
ka̱ra̱mbha o̍ṣadhe bhava̱ pīvo̍ vṛ̱kka u̍dāra̱thiḥ | vātā̍pe̱ pīva̱ idbha̍va || 1.187.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   10तं त्वा॑ व॒यं पि॑तो॒ वचो॑भि॒र्गावो॒ न ह॒व्या सु॑षूदिम । दे॒वेभ्य॑स्त्वा सध॒माद॑म॒स्मभ्यं॑ त्वा सध॒माद॑म् ॥ १.१८७.११ ॥
taṁ tvā̍ va̱yaṁ pi̍to̱ vaco̍bhi̱rgāvo̱ na ha̱vyā su̍ṣūdima | de̱vebhya̍stvā sadha̱māda̍ma̱smabhya̍ṁ tvā sadha̱māda̍m || 1.187.11 ||

Mandala : 1

Sukta : 187

Suktam :   11


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In