Rig Veda

Mandala 28

Sukta 28


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

यत्र॒ ग्रावा॑ पृ॒थुबु॑ध्न ऊ॒र्ध्वो भव॑ति॒ सोत॑वे । उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥ १.२८.०१ ॥
yatra̱ grāvā̍ pṛ̱thubu̍dhna ū̱rdhvo bhava̍ti̱ sota̍ve | u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ || 1.028.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   1यत्र॒ द्वावि॑व ज॒घना॑धिषव॒ण्या॑ कृ॒ता । उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥ १.२८.०२ ॥
yatra̱ dvāvi̍va ja̱ghanā̍dhiṣava̱ṇyā̍ kṛ̱tā | u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ || 1.028.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   2यत्र॒ नार्य॑पच्य॒वमु॑पच्य॒वं च॒ शिक्ष॑ते । उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥ १.२८.०३ ॥
yatra̱ nārya̍pacya̱vamu̍pacya̱vaṁ ca̱ śikṣa̍te | u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ || 1.028.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   3यत्र॒ मन्थां॑ विब॒ध्नते॑ र॒श्मीन्यमि॑त॒वा इ॑व । उ॒लूख॑लसुताना॒मवेद्वि॑न्द्र जल्गुलः ॥ १.२८.०४ ॥
yatra̱ manthā̍ṁ viba̱dhnate̍ ra̱śmīnyami̍ta̱vā i̍va | u̱lūkha̍lasutānā̱mavedvi̍ndra jalgulaḥ || 1.028.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   4यच्चि॒द्धि त्वं गृ॒हेगृ॑ह॒ उलू॑खलक यु॒ज्यसे॑ । इ॒ह द्यु॒मत्त॑मं वद॒ जय॑तामिव दुन्दु॒भिः ॥ १.२८.०५ ॥
yacci̱ddhi tvaṁ gṛ̱hegṛ̍ha̱ ulū̍khalaka yu̱jyase̍ | i̱ha dyu̱matta̍maṁ vada̱ jaya̍tāmiva dundu̱bhiḥ || 1.028.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   5उ॒त स्म॑ ते वनस्पते॒ वातो॒ वि वा॒त्यग्र॒मित् । अथो॒ इन्द्रा॑य॒ पात॑वे सु॒नु सोम॑मुलूखल ॥ १.२८.०६ ॥
u̱ta sma̍ te vanaspate̱ vāto̱ vi vā̱tyagra̱mit | atho̱ indrā̍ya̱ pāta̍ve su̱nu soma̍mulūkhala || 1.028.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   6आ॒य॒जी वा॑ज॒सात॑मा॒ ता ह्यु॒॑च्चा वि॑जर्भृ॒तः । हरी॑ इ॒वान्धां॑सि॒ बप्स॑ता ॥ १.२८.०७ ॥
ā̱ya̱jī vā̍ja̱sāta̍mā̱ tā hyu1̱̍ccā vi̍jarbhṛ̱taḥ | harī̍ i̱vāndhā̍ṁsi̱ bapsa̍tā || 1.028.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   7ता नो॑ अ॒द्य व॑नस्पती ऋ॒ष्वावृ॒ष्वेभिः॑ सो॒तृभिः॑ । इन्द्रा॑य॒ मधु॑मत्सुतम् ॥ १.२८.०८ ॥
tā no̍ a̱dya va̍naspatī ṛ̱ṣvāvṛ̱ṣvebhi̍ḥ so̱tṛbhi̍ḥ | indrā̍ya̱ madhu̍matsutam || 1.028.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   8उच्छि॒ष्टं च॒म्वो॑र्भर॒ सोमं॑ प॒वित्र॒ आ सृ॑ज । नि धे॑हि॒ गोरधि॑ त्व॒चि ॥ १.२८.०९ ॥
ucchi̱ṣṭaṁ ca̱mvo̍rbhara̱ soma̍ṁ pa̱vitra̱ ā sṛ̍ja | ni dhe̍hi̱ goradhi̍ tva̱ci || 1.028.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 28

Suktam :   9


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In