Rig Veda

Mandala 42

Sukta 42


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

सं पू॑ष॒न्नध्व॑नस्तिर॒ व्यंहो॑ विमुचो नपात् । सक्ष्वा॑ देव॒ प्र ण॑स्पु॒रः ॥ १.४२.०१ ॥
saṁ pū̍ṣa̱nnadhva̍nastira̱ vyaṁho̍ vimuco napāt | sakṣvā̍ deva̱ pra ṇa̍spu̱raḥ || 1.042.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   1यो नः॑ पूषन्न॒घो वृको॑ दुः॒शेव॑ आ॒दिदे॑शति । अप॑ स्म॒ तं प॒थो ज॑हि ॥ १.४२.०२ ॥
yo na̍ḥ pūṣanna̱gho vṛko̍ du̱ḥśeva̍ ā̱dide̍śati | apa̍ sma̱ taṁ pa̱tho ja̍hi || 1.042.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   2अप॒ त्यं प॑रिप॒न्थिनं॑ मुषी॒वाणं॑ हुर॒श्चित॑म् । दू॒रमधि॑ स्रु॒तेर॑ज ॥ १.४२.०३ ॥
apa̱ tyaṁ pa̍ripa̱nthina̍ṁ muṣī̱vāṇa̍ṁ hura̱ścita̍m | dū̱ramadhi̍ sru̱tera̍ja || 1.042.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   3त्वं तस्य॑ द्वया॒विनो॒ऽघशं॑सस्य॒ कस्य॑ चित् । प॒दाभि ति॑ष्ठ॒ तपु॑षिम् ॥ १.४२.०४ ॥
tvaṁ tasya̍ dvayā̱vino̱'ghaśa̍ṁsasya̱ kasya̍ cit | pa̱dābhi ti̍ṣṭha̱ tapu̍ṣim || 1.042.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   4आ तत्ते॑ दस्र मन्तुमः॒ पूष॒न्नवो॑ वृणीमहे । येन॑ पि॒तॄनचो॑दयः ॥ १.४२.०५ ॥
ā tatte̍ dasra mantuma̱ḥ pūṣa̱nnavo̍ vṛṇīmahe | yena̍ pi̱tṝnaco̍dayaḥ || 1.042.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   5अधा॑ नो विश्वसौभग॒ हिर॑ण्यवाशीमत्तम । धना॑नि सु॒षणा॑ कृधि ॥ १.४२.०६ ॥
adhā̍ no viśvasaubhaga̱ hira̍ṇyavāśīmattama | dhanā̍ni su̱ṣaṇā̍ kṛdhi || 1.042.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   6अति॑ नः स॒श्चतो॑ नय सु॒गा नः॑ सु॒पथा॑ कृणु । पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥ १.४२.०७ ॥
ati̍ naḥ sa̱ścato̍ naya su̱gā na̍ḥ su̱pathā̍ kṛṇu | pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ || 1.042.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   7अ॒भि सू॒यव॑सं नय॒ न न॑वज्वा॒रो अध्व॑ने । पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥ १.४२.०८ ॥
a̱bhi sū̱yava̍saṁ naya̱ na na̍vajvā̱ro adhva̍ne | pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ || 1.042.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   8श॒ग्धि पू॒र्धि प्र यं॑सि च शिशी॒हि प्रास्यु॒दर॑म् । पूष॑न्नि॒ह क्रतुं॑ विदः ॥ १.४२.०९ ॥
śa̱gdhi pū̱rdhi pra ya̍ṁsi ca śiśī̱hi prāsyu̱dara̍m | pūṣa̍nni̱ha kratu̍ṁ vidaḥ || 1.042.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   9न पू॒षणं॑ मेथामसि सू॒क्तैर॒भि गृ॑णीमसि । वसू॑नि द॒स्ममी॑महे ॥ १.४२.१० ॥
na pū̱ṣaṇa̍ṁ methāmasi sū̱ktaira̱bhi gṛ̍ṇīmasi | vasū̍ni da̱smamī̍mahe || 1.042.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 42

Suktam :   10


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In