Rig Veda

Mandala 6

Sukta 6


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

यु॒ञ्जन्ति॑ ब्र॒ध्नम॑रु॒षं चर॑न्तं॒ परि॑ त॒स्थुषः॑ । रोच॑न्ते रोच॒ना दि॒वि ॥ १.६.०१ ॥
yu̱ñjanti̍ bra̱dhnama̍ru̱ṣaṁ cara̍nta̱ṁ pari̍ ta̱sthuṣa̍ḥ | roca̍nte roca̱nā di̱vi || 1.006.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   1यु॒ञ्जन्त्य॑स्य॒ काम्या॒ हरी॒ विप॑क्षसा॒ रथे॑ । शोणा॑ धृ॒ष्णू नृ॒वाह॑सा ॥ १.६.०२ ॥
yu̱ñjantya̍sya̱ kāmyā̱ harī̱ vipa̍kṣasā̱ rathe̍ | śoṇā̍ dhṛ̱ṣṇū nṛ̱vāha̍sā || 1.006.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   2के॒तुं कृ॒ण्वन्न॑के॒तवे॒ पेशो॑ मर्या अपे॒शसे॑ । समु॒षद्भि॑रजायथाः ॥ १.६.०३ ॥
ke̱tuṁ kṛ̱ṇvanna̍ke̱tave̱ peśo̍ maryā ape̱śase̍ | samu̱ṣadbhi̍rajāyathāḥ || 1.006.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   3आदह॑ स्व॒धामनु॒ पुन॑र्गर्भ॒त्वमे॑रि॒रे । दधा॑ना॒ नाम॑ य॒ज्ञिय॑म् ॥ १.६.०४ ॥
ādaha̍ sva̱dhāmanu̱ puna̍rgarbha̱tvame̍ri̱re | dadhā̍nā̱ nāma̍ ya̱jñiya̍m || 1.006.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   4वी॒ळु चि॑दारुज॒त्नुभि॒र्गुहा॑ चिदिन्द्र॒ वह्नि॑भिः । अवि॑न्द उ॒स्रिया॒ अनु॑ ॥ १.६.०५ ॥
vī̱ḻu ci̍dāruja̱tnubhi̱rguhā̍ cidindra̱ vahni̍bhiḥ | avi̍nda u̱sriyā̱ anu̍ || 1.006.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   5दे॒व॒यन्तो॒ यथा॑ म॒तिमच्छा॑ वि॒दद्व॑सुं॒ गिरः॑ । म॒हाम॑नूषत श्रु॒तम् ॥ १.६.०६ ॥
de̱va̱yanto̱ yathā̍ ma̱timacchā̍ vi̱dadva̍su̱ṁ gira̍ḥ | ma̱hāma̍nūṣata śru̱tam || 1.006.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   6इन्द्रे॑ण॒ सं हि दृक्ष॑से संजग्मा॒नो अबि॑भ्युषा । म॒न्दू स॑मा॒नव॑र्चसा ॥ १.६.०७ ॥
indre̍ṇa̱ saṁ hi dṛkṣa̍se saṁjagmā̱no abi̍bhyuṣā | ma̱ndū sa̍mā̱nava̍rcasā || 1.006.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   7अ॒न॒व॒द्यैर॒भिद्यु॑भिर्म॒खः सह॑स्वदर्चति । ग॒णैरिन्द्र॑स्य॒ काम्यैः॑ ॥ १.६.०८ ॥
a̱na̱va̱dyaira̱bhidyu̍bhirma̱khaḥ saha̍svadarcati | ga̱ṇairindra̍sya̱ kāmyai̍ḥ || 1.006.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   8अतः॑ परिज्म॒न्ना ग॑हि दि॒वो वा॑ रोच॒नादधि॑ । सम॑स्मिन्नृञ्जते॒ गिरः॑ ॥ १.६.०९ ॥
ata̍ḥ parijma̱nnā ga̍hi di̱vo vā̍ roca̱nādadhi̍ | sama̍sminnṛñjate̱ gira̍ḥ || 1.006.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   9इ॒तो वा॑ सा॒तिमीम॑हे दि॒वो वा॒ पार्थि॑वा॒दधि॑ । इन्द्रं॑ म॒हो वा॒ रज॑सः ॥ १.६.१० ॥
i̱to vā̍ sā̱timīma̍he di̱vo vā̱ pārthi̍vā̱dadhi̍ | indra̍ṁ ma̱ho vā̱ raja̍saḥ || 1.006.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 6

Suktam :   10


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In