Rig Veda

Mandala 66

Sukta 66


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

र॒यिर्न चि॒त्रा सूरो॒ न सं॒दृगायु॒र्न प्रा॒णो नित्यो॒ न सू॒नुः ॥ १.६६.०१ ॥
ra̱yirna ci̱trā sūro̱ na sa̱ṁdṛgāyu̱rna prā̱ṇo nityo̱ na sū̱nuḥ || 1.066.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   1तक्वा॒ न भूर्णि॒र्वना॑ सिषक्ति॒ पयो॒ न धे॒नुः शुचि॑र्वि॒भावा॑ ॥ १.६६.०२ ॥
takvā̱ na bhūrṇi̱rvanā̍ siṣakti̱ payo̱ na dhe̱nuḥ śuci̍rvi̱bhāvā̍ || 1.066.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   2दा॒धार॒ क्षेम॒मोको॒ न र॒ण्वो यवो॒ न प॒क्वो जेता॒ जना॑नाम् ॥ १.६६.०३ ॥
dā̱dhāra̱ kṣema̱moko̱ na ra̱ṇvo yavo̱ na pa̱kvo jetā̱ janā̍nām || 1.066.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   3ऋषि॒र्न स्तुभ्वा॑ वि॒क्षु प्र॑श॒स्तो वा॒जी न प्री॒तो वयो॑ दधाति ॥ १.६६.०४ ॥
ṛṣi̱rna stubhvā̍ vi̱kṣu pra̍śa̱sto vā̱jī na prī̱to vayo̍ dadhāti || 1.066.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   4दु॒रोक॑शोचिः॒ क्रतु॒र्न नित्यो॑ जा॒येव॒ योना॒वरं॒ विश्व॑स्मै ॥ १.६६.०५ ॥
du̱roka̍śoci̱ḥ kratu̱rna nityo̍ jā̱yeva̱ yonā̱vara̱ṁ viśva̍smai || 1.066.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   5चि॒त्रो यदभ्रा॑ट् छ्वे॒तो न वि॒क्षु रथो॒ न रु॒क्मी त्वे॒षः स॒मत्सु॑ ॥ १.६६.०६ ॥
ci̱tro yadabhrā̍ṭ chve̱to na vi̱kṣu ratho̱ na ru̱kmī tve̱ṣaḥ sa̱matsu̍ || 1.066.06 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   6सेने॑व सृ॒ष्टामं॑ दधा॒त्यस्तु॒र्न दि॒द्युत्त्वे॒षप्र॑तीका ॥ १.६६.०७ ॥
sene̍va sṛ̱ṣṭāma̍ṁ dadhā̱tyastu̱rna di̱dyuttve̱ṣapra̍tīkā || 1.066.07 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   7य॒मो ह॑ जा॒तो य॒मो जनि॑त्वं जा॒रः क॒नीनां॒ पति॒र्जनी॑नाम् ॥ १.६६.०८ ॥
ya̱mo ha̍ jā̱to ya̱mo jani̍tvaṁ jā̱raḥ ka̱nīnā̱ṁ pati̱rjanī̍nām || 1.066.08 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   8तं व॑श्च॒राथा॑ व॒यं व॑स॒त्यास्तं॒ न गावो॒ नक्ष॑न्त इ॒द्धम् ॥ १.६६.०९ ॥
taṁ va̍śca̱rāthā̍ va̱yaṁ va̍sa̱tyāsta̱ṁ na gāvo̱ nakṣa̍nta i̱ddham || 1.066.09 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   9सिन्धु॒र्न क्षोदः॒ प्र नीची॑रैनो॒न्नव॑न्त॒ गावः॒ स्व॑र्दृशी॑के ॥ १.६६.१० ॥
sindhu̱rna kṣoda̱ḥ pra nīcī̍raino̱nnava̍nta̱ gāva̱ḥ sva1̱̍rdṛśī̍ke || 1.066.10 ||

Mandala : 1

Sukta : 66

Suktam :   10


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In