Rig Veda

Mandala 78

Sukta 78


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

अ॒भि त्वा॒ गोत॑मा गि॒रा जात॑वेदो॒ विच॑र्षणे । द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥ १.७८.०१ ॥
a̱bhi tvā̱ gota̍mā gi̱rā jāta̍vedo̱ vica̍rṣaṇe | dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ || 1.078.01 ||

Mandala : 1

Sukta : 78

Suktam :   1तमु॑ त्वा॒ गोत॑मो गि॒रा रा॒यस्का॑मो दुवस्यति । द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥ १.७८.०२ ॥
tamu̍ tvā̱ gota̍mo gi̱rā rā̱yaskā̍mo duvasyati | dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ || 1.078.02 ||

Mandala : 1

Sukta : 78

Suktam :   2तमु॑ त्वा वाज॒सात॑ममङ्गिर॒स्वद्ध॑वामहे । द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥ १.७८.०३ ॥
tamu̍ tvā vāja̱sāta̍mamaṅgira̱svaddha̍vāmahe | dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ || 1.078.03 ||

Mandala : 1

Sukta : 78

Suktam :   3तमु॑ त्वा वृत्र॒हन्त॑मं॒ यो दस्यू॑ँरवधूनु॒षे । द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥ १.७८.०४ ॥
tamu̍ tvā vṛtra̱hanta̍ma̱ṁ yo dasyū̍ravadhūnu̱ṣe | dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ || 1.078.04 ||

Mandala : 1

Sukta : 78

Suktam :   4अवो॑चाम॒ रहू॑गणा अ॒ग्नये॒ मधु॑म॒द्वचः॑ । द्यु॒म्नैर॒भि प्र णो॑नुमः ॥ १.७८.०५ ॥
avo̍cāma̱ rahū̍gaṇā a̱gnaye̱ madhu̍ma̱dvaca̍ḥ | dyu̱mnaira̱bhi pra ṇo̍numaḥ || 1.078.05 ||

Mandala : 1

Sukta : 78

Suktam :   5


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In