Rig Veda

Mandala 37

Sukta 37


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

मन्द॑स्व हो॒त्रादनु॒ जोष॒मन्ध॒सोऽध्व॑र्यवः॒ स पू॒र्णां व॑ष्ट्या॒सिच॑म् । तस्मा॑ ए॒तं भ॑रत तद्व॒शो द॒दिर्हो॒त्रात्सोमं॑ द्रविणोदः॒ पिब॑ ऋ॒तुभिः॑ ॥ २.०३७.०१ ॥
manda̍sva ho̱trādanu̱ joṣa̱mandha̱so'dhva̍ryava̱ḥ sa pū̱rṇāṁ va̍ṣṭyā̱sica̍m | tasmā̍ e̱taṁ bha̍rata tadva̱śo da̱dirho̱trātsoma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ || 2.037.01 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   1यमु॒ पूर्व॒महु॑वे॒ तमि॒दं हु॑वे॒ सेदु॒ हव्यो॑ द॒दिर्यो नाम॒ पत्य॑ते । अ॒ध्व॒र्युभिः॒ प्रस्थि॑तं सो॒म्यं मधु॑ पो॒त्रात्सोमं॑ द्रविणोदः॒ पिब॑ ऋ॒तुभिः॑ ॥ २.०३७.०२ ॥
yamu̱ pūrva̱mahu̍ve̱ tami̱daṁ hu̍ve̱ sedu̱ havyo̍ da̱diryo nāma̱ patya̍te | a̱dhva̱ryubhi̱ḥ prasthi̍taṁ so̱myaṁ madhu̍ po̱trātsoma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ || 2.037.02 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   2मेद्य॑न्तु ते॒ वह्न॑यो॒ येभि॒रीय॒सेऽरि॑षण्यन्वीळयस्वा वनस्पते । आ॒यूया॑ धृष्णो अभि॒गूर्या॒ त्वं ने॒ष्ट्रात्सोमं॑ द्रविणोदः॒ पिब॑ ऋ॒तुभिः॑ ॥ २.०३७.०३ ॥
medya̍ntu te̱ vahna̍yo̱ yebhi̱rīya̱se'ri̍ṣaṇyanvīḻayasvā vanaspate | ā̱yūyā̍ dhṛṣṇo abhi̱gūryā̱ tvaṁ ne̱ṣṭrātsoma̍ṁ draviṇoda̱ḥ piba̍ ṛ̱tubhi̍ḥ || 2.037.03 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   3अपा॑द्धो॒त्रादु॒त पो॒त्राद॑मत्तो॒त ने॒ष्ट्राद॑जुषत॒ प्रयो॑ हि॒तम् । तु॒रीयं॒ पात्र॒ममृ॑क्त॒मम॑र्त्यं द्रविणो॒दाः पि॑बतु द्राविणोद॒सः ॥ २.०३७.०४ ॥
apā̍ddho̱trādu̱ta po̱trāda̍matto̱ta ne̱ṣṭrāda̍juṣata̱ prayo̍ hi̱tam | tu̱rīya̱ṁ pātra̱mamṛ̍kta̱mama̍rtyaṁ draviṇo̱dāḥ pi̍batu drāviṇoda̱saḥ || 2.037.04 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   4अ॒र्वाञ्च॑म॒द्य य॒य्यं॑ नृ॒वाह॑णं॒ रथं॑ युञ्जाथामि॒ह वां॑ वि॒मोच॑नम् । पृ॒ङ्क्तं ह॒वींषि॒ मधु॒ना हि कं॑ ग॒तमथा॒ सोमं॑ पिबतं वाजिनीवसू ॥ २.०३७.०५ ॥
a̱rvāñca̍ma̱dya ya̱yya̍ṁ nṛ̱vāha̍ṇa̱ṁ ratha̍ṁ yuñjāthāmi̱ha vā̍ṁ vi̱moca̍nam | pṛ̱ṅktaṁ ha̱vīṁṣi̱ madhu̱nā hi ka̍ṁ ga̱tamathā̱ soma̍ṁ pibataṁ vājinīvasū || 2.037.05 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   5जोष्य॑ग्ने स॒मिधं॒ जोष्याहु॑तिं॒ जोषि॒ ब्रह्म॒ जन्यं॒ जोषि॑ सुष्टु॒तिम् । विश्वे॑भि॒र्विश्वा॑ँ ऋ॒तुना॑ वसो म॒ह उ॒शन्दे॒वाँ उ॑श॒तः पा॑यया ह॒विः ॥ २.०३७.०६ ॥
joṣya̍gne sa̱midha̱ṁ joṣyāhu̍ti̱ṁ joṣi̱ brahma̱ janya̱ṁ joṣi̍ suṣṭu̱tim | viśve̍bhi̱rviśvā̍ ṛ̱tunā̍ vaso ma̱ha u̱śande̱vā u̍śa̱taḥ pā̍yayā ha̱viḥ || 2.037.06 ||

Mandala : 2

Sukta : 37

Suktam :   6


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In