Rig Veda

Mandala 24

Sukta 24


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

अग्ने॒ सह॑स्व॒ पृत॑ना अ॒भिमा॑ती॒रपा॑स्य । दु॒ष्टर॒स्तर॒न्नरा॑ती॒र्वर्चो॑ धा य॒ज्ञवा॑हसे ॥ ३.०२४.०१ ॥
agne̱ saha̍sva̱ pṛta̍nā a̱bhimā̍tī̱rapā̍sya | du̱ṣṭara̱stara̱nnarā̍tī̱rvarco̍ dhā ya̱jñavā̍hase || 3.024.01 ||

Mandala : 3

Sukta : 24

Suktam :   1अग्न॑ इ॒ळा समि॑ध्यसे वी॒तिहो॑त्रो॒ अम॑र्त्यः । जु॒षस्व॒ सू नो॑ अध्व॒रम् ॥ ३.०२४.०२ ॥
agna̍ i̱ḻā sami̍dhyase vī̱tiho̍tro̱ ama̍rtyaḥ | ju̱ṣasva̱ sū no̍ adhva̱ram || 3.024.02 ||

Mandala : 3

Sukta : 24

Suktam :   2अग्ने॑ द्यु॒म्नेन॑ जागृवे॒ सह॑सः सूनवाहुत । एदं ब॒र्हिः स॑दो॒ मम॑ ॥ ३.०२४.०३ ॥
agne̍ dyu̱mnena̍ jāgṛve̱ saha̍saḥ sūnavāhuta | edaṁ ba̱rhiḥ sa̍do̱ mama̍ || 3.024.03 ||

Mandala : 3

Sukta : 24

Suktam :   3अग्ने॒ विश्वे॑भिर॒ग्निभि॑र्दे॒वेभि॑र्महया॒ गिरः॑ । य॒ज्ञेषु॒ य उ॑ चा॒यवः॑ ॥ ३.०२४.०४ ॥
agne̱ viśve̍bhira̱gnibhi̍rde̱vebhi̍rmahayā̱ gira̍ḥ | ya̱jñeṣu̱ ya u̍ cā̱yava̍ḥ || 3.024.04 ||

Mandala : 3

Sukta : 24

Suktam :   4अग्ने॒ दा दा॒शुषे॑ र॒यिं वी॒रव॑न्तं॒ परी॑णसम् । शि॒शी॒हि नः॑ सूनु॒मतः॑ ॥ ३.०२४.०५ ॥
agne̱ dā dā̱śuṣe̍ ra̱yiṁ vī̱rava̍nta̱ṁ parī̍ṇasam | śi̱śī̱hi na̍ḥ sūnu̱mata̍ḥ || 3.024.05 ||

Mandala : 3

Sukta : 24

Suktam :   5


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In