Rig Veda

Mandala 25

Sukta 25


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

अग्ने॑ दि॒वः सू॒नुर॑सि॒ प्रचे॑ता॒स्तना॑ पृथि॒व्या उ॒त वि॒श्ववे॑दाः । ऋध॑ग्दे॒वाँ इ॒ह य॑जा चिकित्वः ॥ ३.०२५.०१ ॥
agne̍ di̱vaḥ sū̱nura̍si̱ prace̍tā̱stanā̍ pṛthi̱vyā u̱ta vi̱śvave̍dāḥ | ṛdha̍gde̱vā i̱ha ya̍jā cikitvaḥ || 3.025.01 ||

Mandala : 3

Sukta : 25

Suktam :   1अ॒ग्निः स॑नोति वी॒र्या॑णि वि॒द्वान्स॒नोति॒ वाज॑म॒मृता॑य॒ भूष॑न् । स नो॑ दे॒वाँ एह व॑हा पुरुक्षो ॥ ३.०२५.०२ ॥
a̱gniḥ sa̍noti vī̱ryā̍ṇi vi̱dvānsa̱noti̱ vāja̍ma̱mṛtā̍ya̱ bhūṣa̍n | sa no̍ de̱vā eha va̍hā purukṣo || 3.025.02 ||

Mandala : 3

Sukta : 25

Suktam :   2अ॒ग्निर्द्यावा॑पृथि॒वी वि॒श्वज॑न्ये॒ आ भा॑ति दे॒वी अ॒मृते॒ अमू॑रः । क्षय॒न्वाजैः॑ पुरुश्च॒न्द्रो नमो॑भिः ॥ ३.०२५.०३ ॥
a̱gnirdyāvā̍pṛthi̱vī vi̱śvaja̍nye̱ ā bhā̍ti de̱vī a̱mṛte̱ amū̍raḥ | kṣaya̱nvājai̍ḥ puruśca̱ndro namo̍bhiḥ || 3.025.03 ||

Mandala : 3

Sukta : 25

Suktam :   3अग्न॒ इन्द्र॑श्च दा॒शुषो॑ दुरो॒णे सु॒ताव॑तो य॒ज्ञमि॒होप॑ यातम् । अम॑र्धन्ता सोम॒पेया॑य देवा ॥ ३.०२५.०४ ॥
agna̱ indra̍śca dā̱śuṣo̍ duro̱ṇe su̱tāva̍to ya̱jñami̱hopa̍ yātam | ama̍rdhantā soma̱peyā̍ya devā || 3.025.04 ||

Mandala : 3

Sukta : 25

Suktam :   4अग्ने॑ अ॒पां समि॑ध्यसे दुरो॒णे नित्यः॑ सूनो सहसो जातवेदः । स॒धस्था॑नि म॒हय॑मान ऊ॒ती ॥ ३.०२५.०५ ॥
agne̍ a̱pāṁ sami̍dhyase duro̱ṇe nitya̍ḥ sūno sahaso jātavedaḥ | sa̱dhasthā̍ni ma̱haya̍māna ū̱tī || 3.025.05 ||

Mandala : 3

Sukta : 25

Suktam :   5


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In