Rig Veda

Mandala 41

Sukta 41


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

आ तू न॑ इन्द्र म॒द्र्य॑ग्घुवा॒नः सोम॑पीतये । हरि॑भ्यां याह्यद्रिवः ॥ ३.०४१.०१ ॥
ā tū na̍ indra ma̱drya̍gghuvā̱naḥ soma̍pītaye | hari̍bhyāṁ yāhyadrivaḥ || 3.041.01 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   1स॒त्तो होता॑ न ऋ॒त्विय॑स्तिस्ति॒रे ब॒र्हिरा॑नु॒षक् । अयु॑ज्रन्प्रा॒तरद्र॑यः ॥ ३.०४१.०२ ॥
sa̱tto hotā̍ na ṛ̱tviya̍stisti̱re ba̱rhirā̍nu̱ṣak | ayu̍jranprā̱taradra̍yaḥ || 3.041.02 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   2इ॒मा ब्रह्म॑ ब्रह्मवाहः क्रि॒यन्त॒ आ ब॒र्हिः सी॑द । वी॒हि शू॑र पुरो॒ळाश॑म् ॥ ३.०४१.०३ ॥
i̱mā brahma̍ brahmavāhaḥ kri̱yanta̱ ā ba̱rhiḥ sī̍da | vī̱hi śū̍ra puro̱ḻāśa̍m || 3.041.03 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   3रा॒र॒न्धि सव॑नेषु ण ए॒षु स्तोमे॑षु वृत्रहन् । उ॒क्थेष्वि॑न्द्र गिर्वणः ॥ ३.०४१.०४ ॥
rā̱ra̱ndhi sava̍neṣu ṇa e̱ṣu stome̍ṣu vṛtrahan | u̱ktheṣvi̍ndra girvaṇaḥ || 3.041.04 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   4म॒तयः॑ सोम॒पामु॒रुं रि॒हन्ति॒ शव॑स॒स्पति॑म् । इन्द्रं॑ व॒त्सं न मा॒तरः॑ ॥ ३.०४१.०५ ॥
ma̱taya̍ḥ soma̱pāmu̱ruṁ ri̱hanti̱ śava̍sa̱spati̍m | indra̍ṁ va̱tsaṁ na mā̱tara̍ḥ || 3.041.05 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   5स म॑न्दस्वा॒ ह्यन्ध॑सो॒ राध॑से त॒न्वा॑ म॒हे । न स्तो॒तारं॑ नि॒दे क॑रः ॥ ३.०४१.०६ ॥
sa ma̍ndasvā̱ hyandha̍so̱ rādha̍se ta̱nvā̍ ma̱he | na sto̱tāra̍ṁ ni̱de ka̍raḥ || 3.041.06 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   6व॒यमि॑न्द्र त्वा॒यवो॑ ह॒विष्म॑न्तो जरामहे । उ॒त त्वम॑स्म॒युर्व॑सो ॥ ३.०४१.०७ ॥
va̱yami̍ndra tvā̱yavo̍ ha̱viṣma̍nto jarāmahe | u̱ta tvama̍sma̱yurva̍so || 3.041.07 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   7मारे अ॒स्मद्वि मु॑मुचो॒ हरि॑प्रिया॒र्वाङ्या॑हि । इन्द्र॑ स्वधावो॒ मत्स्वे॒ह ॥ ३.०४१.०८ ॥
māre a̱smadvi mu̍muco̱ hari̍priyā̱rvāṅyā̍hi | indra̍ svadhāvo̱ matsve̱ha || 3.041.08 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   8अ॒र्वाञ्चं॑ त्वा सु॒खे रथे॒ वह॑तामिन्द्र के॒शिना॑ । घृ॒तस्नू॑ ब॒र्हिरा॒सदे॑ ॥ ३.०४१.०९ ॥
a̱rvāñca̍ṁ tvā su̱khe rathe̱ vaha̍tāmindra ke̱śinā̍ | ghṛ̱tasnū̍ ba̱rhirā̱sade̍ || 3.041.09 ||

Mandala : 3

Sukta : 41

Suktam :   9


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In