Rig Veda

Mandala 47

Sukta 47


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English

म॒रुत्वा॑ँ इन्द्र वृष॒भो रणा॑य॒ पिबा॒ सोम॑मनुष्व॒धं मदा॑य । आ सि॑ञ्चस्व ज॒ठरे॒ मध्व॑ ऊ॒र्मिं त्वं राजा॑सि प्र॒दिवः॑ सु॒ताना॑म् ॥ ३.०४७.०१ ॥
ma̱rutvā̍ indra vṛṣa̱bho raṇā̍ya̱ pibā̱ soma̍manuṣva̱dhaṁ madā̍ya | ā si̍ñcasva ja̱ṭhare̱ madhva̍ ū̱rmiṁ tvaṁ rājā̍si pra̱diva̍ḥ su̱tānā̍m || 3.047.01 ||

Mandala : 3

Sukta : 47

Suktam :   1स॒जोषा॑ इन्द्र॒ सग॑णो म॒रुद्भिः॒ सोमं॑ पिब वृत्र॒हा शू॑र वि॒द्वान् । ज॒हि शत्रू॒ँरप॒ मृधो॑ नुद॒स्वाथाभ॑यं कृणुहि वि॒श्वतो॑ नः ॥ ३.०४७.०२ ॥
sa̱joṣā̍ indra̱ saga̍ṇo ma̱rudbhi̱ḥ soma̍ṁ piba vṛtra̱hā śū̍ra vi̱dvān | ja̱hi śatrū̱rapa̱ mṛdho̍ nuda̱svāthābha̍yaṁ kṛṇuhi vi̱śvato̍ naḥ || 3.047.02 ||

Mandala : 3

Sukta : 47

Suktam :   2उ॒त ऋ॒तुभि॑रृतुपाः पाहि॒ सोम॒मिन्द्र॑ दे॒वेभिः॒ सखि॑भिः सु॒तं नः॑ । याँ आभ॑जो म॒रुतो॒ ये त्वान्वह॑न्वृ॒त्रमद॑धु॒स्तुभ्य॒मोजः॑ ॥ ३.०४७.०३ ॥
u̱ta ṛ̱tubhi̍rṛtupāḥ pāhi̱ soma̱mindra̍ de̱vebhi̱ḥ sakhi̍bhiḥ su̱taṁ na̍ḥ | yā ābha̍jo ma̱ruto̱ ye tvānvaha̍nvṛ̱tramada̍dhu̱stubhya̱moja̍ḥ || 3.047.03 ||

Mandala : 3

Sukta : 47

Suktam :   3ये त्वा॑हि॒हत्ये॑ मघव॒न्नव॑र्ध॒न्ये शा॑म्ब॒रे ह॑रिवो॒ ये गवि॑ष्टौ । ये त्वा॑ नू॒नम॑नु॒मद॑न्ति॒ विप्राः॒ पिबे॑न्द्र॒ सोमं॒ सग॑णो म॒रुद्भिः॑ ॥ ३.०४७.०४ ॥
ye tvā̍hi̱hatye̍ maghava̱nnava̍rdha̱nye śā̍mba̱re ha̍rivo̱ ye gavi̍ṣṭau | ye tvā̍ nū̱nama̍nu̱mada̍nti̱ viprā̱ḥ pibe̍ndra̱ soma̱ṁ saga̍ṇo ma̱rudbhi̍ḥ || 3.047.04 ||

Mandala : 3

Sukta : 47

Suktam :   4म॒रुत्व॑न्तं वृष॒भं वा॑वृधा॒नमक॑वारिं दि॒व्यं शा॒समिन्द्र॑म् । वि॒श्वा॒साह॒मव॑से॒ नूत॑नायो॒ग्रं स॑हो॒दामि॒ह तं हु॑वेम ॥ ३.०४७.०५ ॥
ma̱rutva̍ntaṁ vṛṣa̱bhaṁ vā̍vṛdhā̱namaka̍vāriṁ di̱vyaṁ śā̱samindra̍m | vi̱śvā̱sāha̱mava̍se̱ nūta̍nāyo̱graṁ sa̍ho̱dāmi̱ha taṁ hu̍vema || 3.047.05 ||

Mandala : 3

Sukta : 47

Suktam :   5


Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In