Panini Sutras

Adhyaya - 1

Padaha - 1

ॐ श्री परमात्मने नमः

This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English
वृद्धिरादैच् । १.१.१ ।
vṛddhirādaic | 1.1.1 ।
वृद्धिः & आदैच्
vṛddhiḥ & ādaic

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   1

अदेङ् गुणः । १.१.२ ।
adeṅ guṇaḥ | 1.1.2 ।
अदेङ् & गुणः
adeṅ & guṇaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   2

इको गुणवृद्धी । १.१.३ ।
iko guṇavṛddhī | 1.1.3 ।
इकः & गुणवृद्धी
ikaḥ & guṇavṛddhī

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   3

न धातुलोप आर्धधातुके । १.१.४ ।
na dhātulopa ārdhadhātuke | 1.1.4 ।
न & धातुलोपे & आर्धधातुके
na & dhātulope & ārdhadhātuke

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   4

ग्क्ङिति च । १.१.५ ।
gkṅiti ca | 1.1.5 ।
क्क्ङिति & च
kkṅiti & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   5

दीधीवेवीटाम् । १.१.६ ।
dīdhīvevīṭām | 1.1.6 ।
दीधीवेवीटाम्
dīdhīvevīṭām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   6

हलोऽनन्तराः संयोगः । १.१.७ ।
halo'nantarāḥ saṃyogaḥ | 1.1.7 ।
हलः & अनन्तराः & संयोगः
halaḥ & anantarāḥ & saṃyogaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   7

मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १.१.८ ।
mukhanāsikāvacano'nunāsikaḥ | 1.1.8 ।
मुखनासिकावचनः & अनुनासिकः
mukhanāsikāvacanaḥ & anunāsikaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   8

तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् । १.१.९ ।
tulyāsyaprayatnaṃ savarṇam | 1.1.9 ।
तुल्यास्यप्रयत्नं & सवर्णम्
tulyāsyaprayatnaṃ & savarṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   9

नाज्झलौ । १.१.१० ।
nājjhalau | 1.1.10 ।
न् & अज्झलौ
n & ajjhalau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   10

ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् । १.१.११ ।
īdūdeddvivacanaṃ pragṛhyam | 1.1.11 ।
ईदूदेद् & द्विवचनं & प्रगृह्यम्
īdūded & dvivacanaṃ & pragṛhyam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   11

अदसो मात् । १.१.१२ ।
adaso māt | 1.1.12 ।
अदसः & मात्
adasaḥ & māt

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   12

शे । १.१.१३ ।
śe | 1.1.13 ।
शे (लुप्तप्रथमान्तो निर्देशः
śe (luptaprathamānto nirdeśaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   13

निपात एकाजनाङ् । १.१.१४ ।
nipāta ekājanāṅ | 1.1.14 ।
निपातः & एकाच् & अनाङ्
nipātaḥ & ekāc & anāṅ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   14

ओत् । १.१.१५ ।
ot | 1.1.15 ।
ओत्
ot

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   15

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे । १.१.१६ ।
sambuddhau śākalyasyetāvanārṣe | 1.1.16 ।
सम्बुद्धौ & शाकल्यस्य & इतौ & अनार्षे
sambuddhau & śākalyasya & itau & anārṣe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   16

उञः । १.१.१७ ।
uñaḥ | 1.1.17 ।
उञः
uñaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   17

ऊँ । १.१.१८ ।
ūँ | 1.1.18 ।
ऊँ (लुप्तविभक्तिकम्
ūँ (luptavibhaktikam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   18

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे । १.१.१९ ।
īdūtau ca saptamyarthe | 1.1.19 ।
ईदूतौ & च & सप्तम्यर्थे
īdūtau & ca & saptamyarthe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   19

दाधा घ्वदाप् । १.१.२० ।
dādhā ghvadāp | 1.1.20 ।
दाधा & घु & अदाप्
dādhā & ghu & adāp

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   20

आद्यन्तवदेकस्मिन् । १.१.२१ ।
ādyantavadekasmin | 1.1.21 ।
आद्यन्तवत् & एकस्मिन्
ādyantavat & ekasmin

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   21

तरप्तमपौ घः । १.१.२२ ।
taraptamapau ghaḥ | 1.1.22 ।
तरप्तमपौ & घः
taraptamapau & ghaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   22

बहुगणवतुडति संख्या । १.१.२३ ।
bahugaṇavatuḍati saṃkhyā | 1.1.23 ।
बहुगणवतुडति & संख्या
bahugaṇavatuḍati & saṃkhyā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   23

ष्णान्ता षट् । १.१.२४ ।
ṣṇāntā ṣaṭ | 1.1.24 ।
ष्णान्ता & षट्
ṣṇāntā & ṣaṭ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   24

डति च । १.१.२५ ।
ḍati ca | 1.1.25 ।
डति & च
ḍati & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   25

क्तक्तवतू निष्ठा । १.१.२६ ।
ktaktavatū niṣṭhā | 1.1.26 ।
क्तक्तवतू & निष्ठा
ktaktavatū & niṣṭhā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   26

सर्वादीनि सर्वनामानि । १.१.२७ ।
sarvādīni sarvanāmāni | 1.1.27 ।
सर्वादीनि & सर्वनामानि
sarvādīni & sarvanāmāni

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   27

विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ । १.१.२८ ।
vibhāṣā diksamāse bahuvrīhau | 1.1.28 ।
विभाषा & दिक्समासे & बहुव्रीहौ
vibhāṣā & diksamāse & bahuvrīhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   28

न बहुव्रीहौ । १.१.२९ ।
na bahuvrīhau | 1.1.29 ।
न & बहुव्रीहौ
na & bahuvrīhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   29

तृतीयासमासे । १.१.३० ।
tṛtīyāsamāse | 1.1.30 ।
तृतीयासमासे
tṛtīyāsamāse

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   30

द्वन्द्वे च । १.१.३१ ।
dvandve ca | 1.1.31 ।
द्वन्द्वे & च
dvandve & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   31

विभाषा जसि । १.१.३२ ।
vibhāṣā jasi | 1.1.32 ।
विभाषा & जसि
vibhāṣā & jasi

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   32

प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च । १.१.३३ ।
prathamacaramatayālpārdha - katipayanemāśca | 1.1.33 ।
प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः & च
prathamacaramatayālpārdha - katipayanemāḥ & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   33

पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम् असंज्ञायाम् १.१.३४ ।
pūrvaparāvaradakṣiṇa uttarāparādharāṇi vyavasthāyām asaṃjñāyām 1.1.34 ।
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि & व्यवस्थायाम् & असंज्ञायाम्
pūrvaparāvaradakṣiṇa uttarāparādharāṇi & vyavasthāyām & asaṃjñāyām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   34

स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् । १.१.३५ ।
svamajñātidhanākhyāyām | 1.1.35 ।
स्वम् & अज्ञातिधनाख्यायाम्
svam & ajñātidhanākhyāyām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   35

अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । १.१.३६ ।
antaraṃ bahiryogopasaṃvyānayoḥ | 1.1.36 ।
अन्तरं & बहिर्योगोपसंव्यानयोः
antaraṃ & bahiryogopasaṃvyānayoḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   36

स्वरादिनिपातमव्ययम् । १.१.३७ ।
svarādinipātamavyayam | 1.1.37 ।
स्वरादिनिपातम् & अव्ययम्
svarādinipātam & avyayam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   37

तद्धितश्चासर्वविभक्तिः । १.१.३८ ।
taddhitaścāsarvavibhaktiḥ | 1.1.38 ।
तद्धितः & च च & असर्वविभक्तिः
taddhitaḥ & ca ca & asarvavibhaktiḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   38

कृन्मेजन्तः । १.१.३९ ।
kṛnmejantaḥ | 1.1.39 ।
कृत् & मेजन्तः
kṛt & mejantaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   39

क्त्वातोसुन्कसुनः । १.१.४० ।
ktvātosunkasunaḥ | 1.1.40 ।
क्त्वातोसुन्कसुनः
ktvātosunkasunaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   40

अव्ययीभावश्च । १.१.४१ ।
avyayībhāvaśca | 1.1.41 ।
अव्ययीभावः & च
avyayībhāvaḥ & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   41

शि सर्वनामस्थानम् । १.१.४२ ।
śi sarvanāmasthānam | 1.1.42 ।
शि & सर्वनामस्थानम्
śi & sarvanāmasthānam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   42

सुडनपुंसकस्य । १.१.४३ ।
suḍanapuṃsakasya | 1.1.43 ।
सुट् & अनपुंसकस्य
suṭ & anapuṃsakasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   43

न वेति विभाषा । १.१.४४ ।
na veti vibhāṣā | 1.1.44 ।
न & वा & इति & विभाषा
na & vā & iti & vibhāṣā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   44

इग्यणः सम्प्रसारणम् । १.१.४५ ।
igyaṇaḥ samprasāraṇam | 1.1.45 ।
इक् & यणः & सम्प्रसारणम्
ik & yaṇaḥ & samprasāraṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   45

आद्यन्तौ टकितौ । १.१.४६ ।
ādyantau ṭakitau | 1.1.46 ।
आद्यन्तौ & टकितौ
ādyantau & ṭakitau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   46

मिदचोऽन्त्यात्परः । १.१.४७ ।
midaco'ntyātparaḥ | 1.1.47 ।
मित् & अचः & अन्त्यात् & परः
mit & acaḥ & antyāt & paraḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   47

एच इग्घ्रस्वादेशे । १.१.४८ ।
eca igghrasvādeśe | 1.1.48 ।
एचः & इक् & ह्रस्वादेशे
ecaḥ & ik & hrasvādeśe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   48

षष्ठी स्थानेयोगा । १.१.४९ ।
ṣaṣṭhī sthāneyogā | 1.1.49 ।
षष्ठी & स्थानेयोगा
ṣaṣṭhī & sthāneyogā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   49

स्थानेऽन्तरतमः । १.१.५० ।
sthāne'ntaratamaḥ | 1.1.50 ।
स्थाने & अन्तरतमः
sthāne & antaratamaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   50

उरण् रपरः । १.१.५१ ।
uraṇ raparaḥ | 1.1.51 ।
उः & अण् & रपरः
uḥ & aṇ & raparaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   51

अलोऽन्त्यस्य । १.१.५२ ।
alo'ntyasya | 1.1.52 ।
अलः & अन्त्यस्य
alaḥ & antyasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   52

ङिच्च । १.१.५३ ।
ṅicca | 1.1.53 ।
ङित् & च
ṅit & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   53

आदेः परस्य । १.१.५४ ।
ādeḥ parasya | 1.1.54 ।
आदेः & परस्य
ādeḥ & parasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   54

अनेकाल्शित्सर्वस्य । १.१.५५ ।
anekālśitsarvasya | 1.1.55 ।
अनेकाल्शित् & सर्वस्य
anekālśit & sarvasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   55

स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ । १.१.५६ ।
sthānivadādeśo'nalvidhau | 1.1.56 ।
स्थानिवत् & आदेशः & अनल्विधौ
sthānivat & ādeśaḥ & analvidhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   56

अचः परस्मिन् पूर्वविधौ । १.१.५७ ।
acaḥ parasmin pūrvavidhau | 1.1.57 ।
अचः & परस्मिन् & (निमित्त-सप्तमी) पूर्वविधौ & (विषय-सप्तमी
acaḥ & parasmin & (nimitta-saptamī) pūrvavidhau & (viṣaya-saptamī

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   57

न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर सवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु । १.१.५८ ।
na padāntadvirvacanavareyalopasvara savarṇānusvāradīrghajaścarvidhiṣu | 1.1.58 ।
न & पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वर सवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु
na & padāntadvirvacanavareyalopasvara savarṇānusvāradīrghajaścarvidhiṣu

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   58

द्विर्वचनेऽचि । १.१.५९ ।
dvirvacane'ci | 1.1.59 ।
द्विर्वचने & अचि
dvirvacane & aci

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   59

अदर्शनं लोपः । १.१.६० ।
adarśanaṃ lopaḥ | 1.1.60 ।
अदर्शनं & लोपः
adarśanaṃ & lopaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   60

प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः । १.१.६१ ।
pratyayasya luk‌ślulupaḥ | 1.1.61 ।
प्रत्ययस्य & लुक्‌श्लुलुपः
pratyayasya & luk‌ślulupaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   61

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् । १.१.६२ ।
pratyayalope pratyayalakṣaṇam | 1.1.62 ।
प्रत्ययलोपे & प्रत्ययलक्षणम्
pratyayalope & pratyayalakṣaṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   62

न लुमताऽङ्गस्य । १.१.६३ ।
na lumatā'ṅgasya | 1.1.63 ।
न & लुमता & अङ्गस्य
na & lumatā & aṅgasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   63

अचोऽन्त्यादि टि । १.१.६४ ।
aco'ntyādi ṭi | 1.1.64 ।
अचः & (निर्धारणे षष्ठी) अन्त्यादि & टि
acaḥ & (nirdhāraṇe ṣaṣṭhī) antyādi & ṭi

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   64

अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा । १.१.६५ ।
alo'ntyāt pūrva upadhā | 1.1.65 ।
अलः & अन्त्यात् & पूर्वः & उपधा
alaḥ & antyāt & pūrvaḥ & upadhā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   65

तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । १.१.६६ ।
tasminniti nirdiṣṭe pūrvasya | 1.1.66 ।
तस्मिन् & इति & निर्दिष्टे & पूर्वस्य
tasmin & iti & nirdiṣṭe & pūrvasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   66

तस्मादित्युत्तरस्य । १.१.६७ ।
tasmādityuttarasya | 1.1.67 ।
तस्मात् & इति & उत्तरस्य
tasmāt & iti & uttarasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   67

स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा । १.१.६८ ।
svaṃ rūpaṃ śabdasyāśabdasaṃjñā | 1.1.68 ।
स्वम् & रूपम् & शब्दस्य & अशब्दसंज्ञा
svam & rūpam & śabdasya & aśabdasaṃjñā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   68

अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः । १.१.६९ ।
aṇudit savarṇasya cāpratyayaḥ | 1.1.69 ।
अणुदित् & सवर्णस्य & च & अप्रत्ययः
aṇudit & savarṇasya & ca & apratyayaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   69

तपरस्तत्कालस्य । १.१.७० ।
taparastatkālasya | 1.1.70 ।
तपरः & तत्कालस्य
taparaḥ & tatkālasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   70

आदिरन्त्येन सहेता । १.१.७१ ।
ādirantyena sahetā | 1.1.71 ।
आदिः & अन्त्येन & सह & इता
ādiḥ & antyena & saha & itā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   71

येन विधिस्तदन्तस्य । १.१.७२ ।
yena vidhistadantasya | 1.1.72 ।
येन & विधिः & तदन्तस्य
yena & vidhiḥ & tadantasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   72

वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् । १.१.७३ ।
vṛddhiryasyācāmādistad vṛddham | 1.1.73 ।
वृद्धिः & यस्य & अचाम् & (निर्धारणे षष्ठी) आदिः & तत् & वृद्धम्
vṛddhiḥ & yasya & acām & (nirdhāraṇe ṣaṣṭhī) ādiḥ & tat & vṛddham

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   73

त्यदादीनि च । १.१.७४ ।
tyadādīni ca | 1.1.74 ।
त्यदादीनि & च
tyadādīni & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   74

एङ् प्राचां देशे । १.१.७५ ।
eṅ prācāṃ deśe | 1.1.75 ।
एङ् & प्राचाम् & देशे
eṅ & prācām & deśe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   75

वृद्धिरादैच् । १.१.१ ।
vṛddhirādaic | 1.1.1 ।
वृद्धिः & आदैच्
vṛddhiḥ & ādaic

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   1

अदेङ् गुणः । १.१.२ ।
adeṅ guṇaḥ | 1.1.2 ।
अदेङ् & गुणः
adeṅ & guṇaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   2

इको गुणवृद्धी । १.१.३ ।
iko guṇavṛddhī | 1.1.3 ।
इकः & गुणवृद्धी
ikaḥ & guṇavṛddhī

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   3

न धातुलोप आर्धधातुके । १.१.४ ।
na dhātulopa ārdhadhātuke | 1.1.4 ।
न & धातुलोपे & आर्धधातुके
na & dhātulope & ārdhadhātuke

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   4

ग्क्ङिति च । १.१.५ ।
gkṅiti ca | 1.1.5 ।
क्क्ङिति & च
kkṅiti & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   5

दीधीवेवीटाम् । १.१.६ ।
dīdhīvevīṭām | 1.1.6 ।
दीधीवेवीटाम्
dīdhīvevīṭām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   6

हलोऽनन्तराः संयोगः । १.१.७ ।
halo'nantarāḥ saṃyogaḥ | 1.1.7 ।
हलः & अनन्तराः & संयोगः
halaḥ & anantarāḥ & saṃyogaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   7

मुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १.१.८ ।
mukhanāsikāvacano'nunāsikaḥ | 1.1.8 ।
मुखनासिकावचनः & अनुनासिकः
mukhanāsikāvacanaḥ & anunāsikaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   8

तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम् । १.१.९ ।
tulyāsyaprayatnaṃ savarṇam | 1.1.9 ।
तुल्यास्यप्रयत्नं & सवर्णम्
tulyāsyaprayatnaṃ & savarṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   9

नाज्झलौ । १.१.१० ।
nājjhalau | 1.1.10 ।
न् & अज्झलौ
n & ajjhalau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   10

ईदूदेद्द्विवचनं प्रगृह्यम् । १.१.११ ।
īdūdeddvivacanaṃ pragṛhyam | 1.1.11 ।
ईदूदेद् & द्विवचनं & प्रगृह्यम्
īdūded & dvivacanaṃ & pragṛhyam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   11

अदसो मात् । १.१.१२ ।
adaso māt | 1.1.12 ।
अदसः & मात्
adasaḥ & māt

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   12

शे । १.१.१३ ।
śe | 1.1.13 ।
शे (लुप्तप्रथमान्तो निर्देशः
śe (luptaprathamānto nirdeśaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   13

निपात एकाजनाङ् । १.१.१४ ।
nipāta ekājanāṅ | 1.1.14 ।
निपातः & एकाच् & अनाङ्
nipātaḥ & ekāc & anāṅ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   14

ओत् । १.१.१५ ।
ot | 1.1.15 ।
ओत्
ot

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   15

सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे । १.१.१६ ।
sambuddhau śākalyasyetāvanārṣe | 1.1.16 ।
सम्बुद्धौ & शाकल्यस्य & इतौ & अनार्षे
sambuddhau & śākalyasya & itau & anārṣe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   16

उञः । १.१.१७ ।
uñaḥ | 1.1.17 ।
उञः
uñaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   17

ऊँ । १.१.१८ ।
ūँ | 1.1.18 ।
ऊँ (लुप्तविभक्तिकम्
ūँ (luptavibhaktikam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   18

ईदूतौ च सप्तम्यर्थे । १.१.१९ ।
īdūtau ca saptamyarthe | 1.1.19 ।
ईदूतौ & च & सप्तम्यर्थे
īdūtau & ca & saptamyarthe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   19

दाधा घ्वदाप् । १.१.२० ।
dādhā ghvadāp | 1.1.20 ।
दाधा & घु & अदाप्
dādhā & ghu & adāp

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   20

आद्यन्तवदेकस्मिन् । १.१.२१ ।
ādyantavadekasmin | 1.1.21 ।
आद्यन्तवत् & एकस्मिन्
ādyantavat & ekasmin

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   21

तरप्तमपौ घः । १.१.२२ ।
taraptamapau ghaḥ | 1.1.22 ।
तरप्तमपौ & घः
taraptamapau & ghaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   22

बहुगणवतुडति संख्या । १.१.२३ ।
bahugaṇavatuḍati saṃkhyā | 1.1.23 ।
बहुगणवतुडति & संख्या
bahugaṇavatuḍati & saṃkhyā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   23

ष्णान्ता षट् । १.१.२४ ।
ṣṇāntā ṣaṭ | 1.1.24 ।
ष्णान्ता & षट्
ṣṇāntā & ṣaṭ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   24

डति च । १.१.२५ ।
ḍati ca | 1.1.25 ।
डति & च
ḍati & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   25

क्तक्तवतू निष्ठा । १.१.२६ ।
ktaktavatū niṣṭhā | 1.1.26 ।
क्तक्तवतू & निष्ठा
ktaktavatū & niṣṭhā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   26

सर्वादीनि सर्वनामानि । १.१.२७ ।
sarvādīni sarvanāmāni | 1.1.27 ।
सर्वादीनि & सर्वनामानि
sarvādīni & sarvanāmāni

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   27

विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ । १.१.२८ ।
vibhāṣā diksamāse bahuvrīhau | 1.1.28 ।
विभाषा & दिक्समासे & बहुव्रीहौ
vibhāṣā & diksamāse & bahuvrīhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   28

न बहुव्रीहौ । १.१.२९ ।
na bahuvrīhau | 1.1.29 ।
न & बहुव्रीहौ
na & bahuvrīhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   29

तृतीयासमासे । १.१.३० ।
tṛtīyāsamāse | 1.1.30 ।
तृतीयासमासे
tṛtīyāsamāse

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   30

द्वन्द्वे च । १.१.३१ ।
dvandve ca | 1.1.31 ।
द्वन्द्वे & च
dvandve & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   31

विभाषा जसि । १.१.३२ ।
vibhāṣā jasi | 1.1.32 ।
विभाषा & जसि
vibhāṣā & jasi

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   32

प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च । १.१.३३ ।
prathamacaramatayālpārdhakatipayanemāśca | 1.1.33 ।
प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः & च
prathamacaramatayālpārdhakatipayanemāḥ & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   33

पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि १.१.३४ ।
pūrvaparāvaradakṣiṇottarāparādharāṇi 1.1.34 ।
पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि & व्यवस्थायाम् & असंज्ञायाम्
pūrvaparāvaradakṣiṇottarāparādharāṇi & vyavasthāyām & asaṃjñāyām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   34

स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् । १.१.३५ ।
svamajñātidhanākhyāyām | 1.1.35 ।
स्वम् & अज्ञातिधनाख्यायाम्
svam & ajñātidhanākhyāyām

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   35

अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । १.१.३६ ।
antaraṃ bahiryogopasaṃvyānayoḥ | 1.1.36 ।
अन्तरं & बहिर्योगोपसंव्यानयोः
antaraṃ & bahiryogopasaṃvyānayoḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   36

स्वरादिनिपातमव्ययम् । १.१.३७ ।
svarādinipātamavyayam | 1.1.37 ।
स्वरादिनिपातम् & अव्ययम्
svarādinipātam & avyayam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   37

तद्धितश्चासर्वविभक्तिः । १.१.३८ ।
taddhitaścāsarvavibhaktiḥ | 1.1.38 ।
तद्धितः & च च & असर्वविभक्तिः
taddhitaḥ & ca ca & asarvavibhaktiḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   38

कृन्मेजन्तः । १.१.३९ ।
kṛnmejantaḥ | 1.1.39 ।
कृत् & मेजन्तः
kṛt & mejantaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   39

क्त्वातोसुन्कसुनः । १.१.४० ।
ktvātosunkasunaḥ | 1.1.40 ।
क्त्वातोसुन्कसुनः
ktvātosunkasunaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   40

अव्ययीभावश्च । १.१.४१ ।
avyayībhāvaśca | 1.1.41 ।
अव्ययीभावः & च
avyayībhāvaḥ & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   41

शि सर्वनामस्थानम् । १.१.४२ ।
śi sarvanāmasthānam | 1.1.42 ।
शि & सर्वनामस्थानम्
śi & sarvanāmasthānam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   42

सुडनपुंसकस्य । १.१.४३ ।
suḍanapuṃsakasya | 1.1.43 ।
सुट् & अनपुंसकस्य
suṭ & anapuṃsakasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   43

न वेति विभाषा । १.१.४४ ।
na veti vibhāṣā | 1.1.44 ।
न & वा & इति & विभाषा
na & vā & iti & vibhāṣā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   44

इग्यणः सम्प्रसारणम् । १.१.४५ ।
igyaṇaḥ samprasāraṇam | 1.1.45 ।
इक् & यणः & सम्प्रसारणम्
ik & yaṇaḥ & samprasāraṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   45

आद्यन्तौ टकितौ । १.१.४६ ।
ādyantau ṭakitau | 1.1.46 ।
आद्यन्तौ & टकितौ
ādyantau & ṭakitau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   46

मिदचोऽन्त्यात्परः । १.१.४७ ।
midaco'ntyātparaḥ | 1.1.47 ।
मित् & अचः & अन्त्यात् & परः
mit & acaḥ & antyāt & paraḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   47

एच इग्घ्रस्वादेशे । १.१.४८ ।
eca igghrasvādeśe | 1.1.48 ।
एचः & इक् & ह्रस्वादेशे
ecaḥ & ik & hrasvādeśe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   48

षष्ठी स्थानेयोगा । १.१.४९ ।
ṣaṣṭhī sthāneyogā | 1.1.49 ।
षष्ठी & स्थानेयोगा
ṣaṣṭhī & sthāneyogā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   49

स्थानेऽन्तरतमः । १.१.५० ।
sthāne'ntaratamaḥ | 1.1.50 ।
स्थाने & अन्तरतमः
sthāne & antaratamaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   50

उरण् रपरः । १.१.५१ ।
uraṇ raparaḥ | 1.1.51 ।
उः & अण् & रपरः
uḥ & aṇ & raparaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   51

अलोऽन्त्यस्य । १.१.५२ ।
alo'ntyasya | 1.1.52 ।
अलः & अन्त्यस्य
alaḥ & antyasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   52

ङिच्च । १.१.५३ ।
ṅicca | 1.1.53 ।
ङित् & च
ṅit & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   53

आदेः परस्य । १.१.५४ ।
ādeḥ parasya | 1.1.54 ।
आदेः & परस्य
ādeḥ & parasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   54

अनेकाल्शित्सर्वस्य । १.१.५५ ।
anekālśitsarvasya | 1.1.55 ।
अनेकाल्शित् & सर्वस्य
anekālśit & sarvasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   55

स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ । १.१.५६ ।
sthānivadādeśo'nalvidhau | 1.1.56 ।
स्थानिवत् & आदेशः & अनल्विधौ
sthānivat & ādeśaḥ & analvidhau

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   56

अचः परस्मिन् पूर्वविधौ । १.१.५७ ।
acaḥ parasmin pūrvavidhau | 1.1.57 ।
अचः & परस्मिन् & (निमित्त-सप्तमी) पूर्वविधौ & (विषय-सप्तमी
acaḥ & parasmin & (nimitta-saptamī) pūrvavidhau & (viṣaya-saptamī

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   57

न पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु । १.१.५८ ।
na padāntadvirvacanavareyalopasvarasavarṇānusvāradīrghajaścarvidhiṣu | 1.1.58 ।
न & पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु
na & padāntadvirvacanavareyalopasvarasavarṇānusvāradīrghajaścarvidhiṣu

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   58

द्विर्वचनेऽचि । १.१.५९ ।
dvirvacane'ci | 1.1.59 ।
द्विर्वचने & अचि
dvirvacane & aci

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   59

अदर्शनं लोपः । १.१.६० ।
adarśanaṃ lopaḥ | 1.1.60 ।
अदर्शनं & लोपः
adarśanaṃ & lopaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   60

प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः । १.१.६१ ।
pratyayasya luk‌ślulupaḥ | 1.1.61 ।
प्रत्ययस्य & लुक्‌श्लुलुपः
pratyayasya & luk‌ślulupaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   61

प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् । १.१.६२ ।
pratyayalope pratyayalakṣaṇam | 1.1.62 ।
प्रत्ययलोपे & प्रत्ययलक्षणम्
pratyayalope & pratyayalakṣaṇam

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   62

न लुमताऽङ्गस्य । १.१.६३ ।
na lumatā'ṅgasya | 1.1.63 ।
न & लुमता & अङ्गस्य
na & lumatā & aṅgasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   63

अचोऽन्त्यादि टि । १.१.६४ ।
aco'ntyādi ṭi | 1.1.64 ।
अचः & (निर्धारणे षष्ठी) अन्त्यादि & टि
acaḥ & (nirdhāraṇe ṣaṣṭhī) antyādi & ṭi

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   64

अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा । १.१.६५ ।
alo'ntyāt pūrva upadhā | 1.1.65 ।
अलः & अन्त्यात् & पूर्वः & उपधा
alaḥ & antyāt & pūrvaḥ & upadhā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   65

तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य । १.१.६६ ।
tasminniti nirdiṣṭe pūrvasya | 1.1.66 ।
तस्मिन् & इति & निर्दिष्टे & पूर्वस्य
tasmin & iti & nirdiṣṭe & pūrvasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   66

तस्मादित्युत्तरस्य । १.१.६७ ।
tasmādityuttarasya | 1.1.67 ।
तस्मात् & इति & उत्तरस्य
tasmāt & iti & uttarasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   67

स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा । १.१.६८ ।
svaṃ rūpaṃ śabdasyāśabdasaṃjñā | 1.1.68 ।
स्वम् & रूपम् & शब्दस्य & अशब्दसंज्ञा
svam & rūpam & śabdasya & aśabdasaṃjñā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   68

अणुदित् सवर्णस्य चाप्रत्ययः । १.१.६९ ।
aṇudit savarṇasya cāpratyayaḥ | 1.1.69 ।
अणुदित् & सवर्णस्य & च & अप्रत्ययः
aṇudit & savarṇasya & ca & apratyayaḥ

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   69

तपरस्तत्कालस्य । १.१.७० ।
taparastatkālasya | 1.1.70 ।
तपरः & तत्कालस्य
taparaḥ & tatkālasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   70

आदिरन्त्येन सहेता । १.१.७१ ।
ādirantyena sahetā | 1.1.71 ।
आदिः & अन्त्येन & सह & इता
ādiḥ & antyena & saha & itā

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   71

येन विधिस्तदन्तस्य । १.१.७२ ।
yena vidhistadantasya | 1.1.72 ।
येन & विधिः & तदन्तस्य
yena & vidhiḥ & tadantasya

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   72

वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद् वृद्धम् । १.१.७३ ।
vṛddhiryasyācāmādistad vṛddham | 1.1.73 ।
वृद्धिः & यस्य & अचाम् & (निर्धारणे षष्ठी) आदिः & तत् & वृद्धम्
vṛddhiḥ & yasya & acām & (nirdhāraṇe ṣaṣṭhī) ādiḥ & tat & vṛddham

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   73

त्यदादीनि च । १.१.७४ ।
tyadādīni ca | 1.1.74 ।
त्यदादीनि & च
tyadādīni & ca

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   74

एङ् प्राचां देशे । १.१.७५ ।
eṅ prācāṃ deśe | 1.1.75 ।
एङ् & प्राचाम् & देशे
eṅ & prācām & deśe

Adhyaya : 1

Padaha : 1

Sutra :   75

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In