This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Aranyaka Kanda- Sarga 20

Rama Kills Khara's Soldiers

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः । प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे॥ १०॥
kasya patrarathāḥ kāyānmāṃsamutkṛtya saṃgatāḥ | prahṛṣṭā bhakṣayiṣyanti nihatasya mayā raṇe || 10 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   10

तं न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः । मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुं महाहवे॥ ११॥
taṃ na devā na gandharvā na piśācā na rākṣasāḥ | mayāpakṛṣṭaṃ kṛpaṇaṃ śaktāstrātuṃ mahāhave || 11 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   11

उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुमर्हसि । येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता॥ १२॥
upalabhya śanaiḥ saṃjñāṃ taṃ me śaṃsitumarhasi | yena tvaṃ durvinītena vane vikramya nirjitā || 12 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   12

इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः । ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदमब्रवीत्॥ १३॥
iti bhrāturvacaḥ śrutvā kruddhasya ca viśeṣataḥ | tataḥ śūrpaṇakhā vākyaṃ sabāṣpamidamabravīt || 13 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   13

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ॥ १४॥
taruṇau rūpasampannau sukumārau mahābalau | puṇḍarīkaviśālākṣau cīrakṛṣṇājināmbarau || 14 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   14

फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । पुत्रौ दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ॥ १५॥
phalamūlāśanau dāntau tāpasau brahmacāriṇau | putrau daśarathasyāstāṃ bhrātarau rāmalakṣmaṇau || 15 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   15

गन्धर्वराजप्रतिमौ पार्थिवव्यञ्जनान्वितौ । देवौ वा दानवावेतौ न तर्कयितुमुत्सहे॥ १६॥
gandharvarājapratimau pārthivavyañjanānvitau | devau vā dānavāvetau na tarkayitumutsahe || 16 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   16

तरुणी रूपसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता । दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा॥ १७॥
taruṇī rūpasampannā sarvābharaṇabhūṣitā | dṛṣṭā tatra mayā nārī tayormadhye sumadhyamā || 17 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   17

ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम् । इमामवस्थां नीताहं यथानाथासती तथा॥ १८॥
tābhyāmubhābhyāṃ sambhūya pramadāmadhikṛtya tām | imāmavasthāṃ nītāhaṃ yathānāthāsatī tathā || 18 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   18

तस्याश्चानृजुवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहम् । सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि॥ १९॥
tasyāścānṛjuvṛttāyāstayośca hatayoraham | saphenaṃ pātumicchāmi rudhiraṃ raṇamūrdhani || 19 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   19

एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत् । तस्यास्तयोश्च रुधिरं पिबेयमहमाहवे॥ २०॥
eṣa me prathamaḥ kāmaḥ kṛtastatra tvayā bhavet | tasyāstayośca rudhiraṃ pibeyamahamāhave || 20 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   20

इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्दश महाबलान् । व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानन्तकोपमान्॥ २१॥
iti tasyāṃ bruvāṇāyāṃ caturdaśa mahābalān | vyādideśa kharaḥ kruddho rākṣasānantakopamān || 21 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   21

मानुषौ शस्त्रसम्पन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ । प्रविष्टौ दण्डकारण्यं घोरं प्रमदया सह॥ २२॥
mānuṣau śastrasampannau cīrakṛṣṇājināmbarau | praviṣṭau daṇḍakāraṇyaṃ ghoraṃ pramadayā saha || 22 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   22

तौ हत्वा तां च दुर्वृत्तामुपावर्तितुमर्हथ । इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति॥ २३॥
tau hatvā tāṃ ca durvṛttāmupāvartitumarhatha | iyaṃ ca bhaginī teṣāṃ rudhiraṃ mama pāsyati || 23 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   23

मनोरथोऽयमिष्टोऽस्या भगिन्या मम राक्षसाः । शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा॥ २४॥
manoratho'yamiṣṭo'syā bhaginyā mama rākṣasāḥ | śīghraṃ sampādyatāṃ gatvā tau pramathya svatejasā || 24 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   24

युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे । इयं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं युधि पास्यति॥ २५॥
yuṣmābhirnihatau dṛṣṭvā tāvubhau bhrātarau raṇe | iyaṃ prahṛṣṭā muditā rudhiraṃ yudhi pāsyati || 25 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   25

इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दश । तत्र जग्मुस्तया सार्धं घना वातेरिता इव॥ २६॥
iti pratisamādiṣṭā rākṣasāste caturdaśa | tatra jagmustayā sārdhaṃ ghanā vāteritā iva || 26 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   26

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥३-१९॥
ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkīye ādikāvye araṇyakāṇḍe ekonaviṃśaḥ sargaḥ || 3-19 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   27

श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे अरण्यकाण्डे विंशः सर्गः ॥३-२०॥
śrīmadvālmīkiyarāmāyaṇe araṇyakāṇḍe viṃśaḥ sargaḥ || 3-20 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   0

ततः शूर्पणखा घोरा राघवाश्रममागता । राक्षसानाचचक्षे तौ भ्रातरौ सह सीतया॥ १॥
tataḥ śūrpaṇakhā ghorā rāghavāśramamāgatā | rākṣasānācacakṣe tau bhrātarau saha sītayā || 1 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   1

ते रामं पर्णशालायामुपविष्टं महाबलम् । ददृशुः सीतया सार्धं लक्ष्मणेनापि सेवितम्॥ २॥
te rāmaṃ parṇaśālāyāmupaviṣṭaṃ mahābalam | dadṛśuḥ sītayā sārdhaṃ lakṣmaṇenāpi sevitam || 2 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   2

तां दृष्ट्वा राघवः श्रीमानागतांस्तांश्च राक्षसान् । अब्रवीद् भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्ततेजसम्॥ ३॥
tāṃ dṛṣṭvā rāghavaḥ śrīmānāgatāṃstāṃśca rākṣasān | abravīd bhrātaraṃ rāmo lakṣmaṇaṃ dīptatejasam || 3 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   3

मुहूर्तं भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः । इमानस्या वधिष्यामि पदवीमागतानिह॥ ४॥
muhūrtaṃ bhava saumitre sītāyāḥ pratyanantaraḥ | imānasyā vadhiṣyāmi padavīmāgatāniha || 4 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   4

वाक्यमेतत् ततः श्रुत्वा रामस्य विदितात्मनः । तथेति लक्ष्मणो वाक्यं राघवस्य प्रपूजयन्॥ ५॥
vākyametat tataḥ śrutvā rāmasya viditātmanaḥ | tatheti lakṣmaṇo vākyaṃ rāghavasya prapūjayan || 5 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   5

राघवोऽपि महच्चापं चामीकरविभूषितम् । चकार सज्यं धर्मात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत्॥ ६॥
rāghavo'pi mahaccāpaṃ cāmīkaravibhūṣitam | cakāra sajyaṃ dharmātmā tāni rakṣāṃsi cābravīt || 6 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   6

पुत्रौ दशरथस्यावां भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । प्रविष्टौ सीतया सार्धं दुश्चरं दण्डकावनम्॥ ७॥
putrau daśarathasyāvāṃ bhrātarau rāmalakṣmaṇau | praviṣṭau sītayā sārdhaṃ duścaraṃ daṇḍakāvanam || 7 ||

Kanda : Aranyaka Kanda

Sarga :   20

Shloka :   7

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In