This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Bala Kanda- Sarga 76

Parasurama's Pride Destruction

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥१-७६॥
śrīmadvālmīkiyarāmāyaṇe bālakāṇḍe ṣaṭsaptatitamaḥ sargaḥ ||1-76||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   0

श्रुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा। गौरवाद्यन्त्रितकथः पितू राममथाब्रवीत्॥ १॥
śrutvā tu jāmadagnyasya vākyaṃ dāśarathistadā|gauravādyantritakathaḥ pitū rāmamathābravīt|| 1||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   1

कृतवानसि यत् कर्म श्रुतवानस्मि भार्गव। अनुरुध्यामहे ब्रह्मन् पितुरानृण्यमास्थितः॥ २॥
kṛtavānasi yat karma śrutavānasmi bhārgava|anurudhyāmahe brahman piturānṛṇyamāsthitaḥ|| 2||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   2

वीर्यहीनमिवाशक्तं क्षत्रधर्मेण भार्गव। अवजानासि मे तेजः पश्य मेऽद्य पराक्रमम्॥ ३॥
vīryahīnamivāśaktaṃ kṣatradharmeṇa bhārgava|avajānāsi me tejaḥ paśya me'dya parākramam|| 3||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   3

इत्युक्त्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्। शरं च प्रतिजग्राह हस्ताल्लघुपराक्रमः॥ ४॥
ityuktvā rāghavaḥ kruddho bhārgavasya varāyudham|śaraṃ ca pratijagrāha hastāllaghuparākramaḥ|| 4||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   4

आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह। जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रुद्धोऽब्रवीदिदम्॥ ५॥
āropya sa dhanū rāmaḥ śaraṃ sajyaṃ cakāra ha|jāmadagnyaṃ tato rāmaṃ rāmaḥ kruddho'bravīdidam|| 5||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   5

ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च। तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तुं प्राणहरं शरम्॥ ६॥
brāhmaṇo'sīti pūjyo me viśvāmitrakṛtena ca|tasmācchakto na te rāma moktuṃ prāṇaharaṃ śaram|| 6||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   6

इमां वा त्वद‍्गतिं राम तपोबलसमर्जितान्। लोकानप्रतिमान् वापि हनिष्यामीति मे मतिः॥ ७॥
imāṃ vā tvada‍्gatiṃ rāma tapobalasamarjitān|lokānapratimān vāpi haniṣyāmīti me matiḥ|| 7||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   7

न ह्ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः। मोघः पतति वीर्येण बलदर्पविनाशनः॥ ८॥
na hyayaṃ vaiṣṇavo divyaḥ śaraḥ parapuraṃjayaḥ|moghaḥ patati vīryeṇa baladarpavināśanaḥ|| 8||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   8

वरायुधधरं रामं द्रष्टुं सर्षिगणाः सुराः। पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः॥ ९॥
varāyudhadharaṃ rāmaṃ draṣṭuṃ sarṣigaṇāḥ surāḥ|pitāmahaṃ puraskṛtya sametāstatra sarvaśaḥ|| 9||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   9

गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः। यक्षराक्षसनागाश्च तद् द्रष्टुं महदद्भुतम्॥ १०॥
gandharvāpsarasaścaiva siddhacāraṇakinnarāḥ|yakṣarākṣasanāgāśca tad draṣṭuṃ mahadadbhutam|| 10||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   10

जडीकृते तदा लोके रामे वरधनुर्धरे। निर्वीर्यो जामदग्न्योऽसौ रामो राममुदैक्षत॥ ११॥
jaḍīkṛte tadā loke rāme varadhanurdhare|nirvīryo jāmadagnyo'sau rāmo rāmamudaikṣata|| 11||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   11

तेजोभिर्गतवीर्यत्वाज्जामदग्न्यो जडीकृतः। रामं कमलपत्राक्षं मन्दं मन्दमुवाच ह॥ १२॥
tejobhirgatavīryatvājjāmadagnyo jaḍīkṛtaḥ|rāmaṃ kamalapatrākṣaṃ mandaṃ mandamuvāca ha|| 12||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   12

काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वं वसुंधरा। विषये मे न वस्तव्यमिति मां काश्यपोऽब्रवीत्॥ १३॥
kāśyapāya mayā dattā yadā pūrvaṃ vasuṃdharā|viṣaye me na vastavyamiti māṃ kāśyapo'bravīt|| 13||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   13

सोऽहं गुरुवचः कुर्वन् पृथिव्यां न वसे निशाम्। तदाप्रभृति काकुत्स्थ कृता मे काश्यपस्य ह॥ १४॥
so'haṃ guruvacaḥ kurvan pṛthivyāṃ na vase niśām|tadāprabhṛti kākutstha kṛtā me kāśyapasya ha|| 14||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   14

तामिमां मद‍्गतिं वीर हन्तुं नार्हसि राघव। मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्॥ १५॥
tāmimāṃ mada‍्gatiṃ vīra hantuṃ nārhasi rāghava|manojavaṃ gamiṣyāmi mahendraṃ parvatottamam|| 15||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   15

लोकास्त्वप्रतिमा राम निर्जितास्तपसा मया। जहि ताञ्छरमुख्येन मा भूत् कालस्य पर्ययः॥ १६॥
lokāstvapratimā rāma nirjitāstapasā mayā|jahi tāñcharamukhyena mā bhūt kālasya paryayaḥ|| 16||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   16

अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्। धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्ति तेऽस्तु परंतप॥ १७॥
akṣayyaṃ madhuhantāraṃ jānāmi tvāṃ sureśvaram|dhanuṣo'sya parāmarśāt svasti te'stu paraṃtapa|| 17||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   17

एते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः। त्वामप्रतिमकर्माणमप्रतिद्वन्द्वमाहवे॥ १८॥
ete suragaṇāḥ sarve nirīkṣante samāgatāḥ|tvāmapratimakarmāṇamapratidvandvamāhave|| 18||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   18

न चेयं मम काकुत्स्थ व्रीडा भवितुमर्हति। त्वया त्रैलोक्यनाथेन यदहं विमुखीकृतः॥ १९॥
na ceyaṃ mama kākutstha vrīḍā bhavitumarhati|tvayā trailokyanāthena yadahaṃ vimukhīkṛtaḥ|| 19||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   19

शरमप्रतिमं राम मोक्तुमर्हसि सुव्रत। शरमोक्षे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्॥ २०॥
śaramapratimaṃ rāma moktumarhasi suvrata|śaramokṣe gamiṣyāmi mahendraṃ parvatottamam|| 20||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   20

तथा ब्रुवति रामे तु जामदग्न्ये प्रतापवान्। रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुत्तमम्॥ २१॥
tathā bruvati rāme tu jāmadagnye pratāpavān|rāmo dāśarathiḥ śrīmāṃścikṣepa śaramuttamam|| 21||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   21

स हतान् दृश्य रामेण स्वाँल्लोकांस्तपसार्जितान्। जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्॥ २२॥
sa hatān dṛśya rāmeṇa svāँllokāṃstapasārjitān|jāmadagnyo jagāmāśu mahendraṃ parvatottamam|| 22||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   22

ततो वितिमिराः सर्वा दिशश्चोपदिशस्तथा। सुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुरुदायुधम्॥ २३॥
tato vitimirāḥ sarvā diśaścopadiśastathā|surāḥ sarṣigaṇā rāmaṃ praśaśaṃsurudāyudham|| 23||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   23

रामं दाशरथिं रामो जामदग्न्यः प्रपूजितः। ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगतिं प्रभुः॥ २४॥
rāmaṃ dāśarathiṃ rāmo jāmadagnyaḥ prapūjitaḥ|tataḥ pradakṣiṇīkṛtya jagāmātmagatiṃ prabhuḥ|| 24||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   24

इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥१-७६॥
ityārṣe śrīmadrāmāyaṇe vālmīkīye ādikāvye bālakāṇḍe ṣaṭsaptatitamaḥ sargaḥ ||1-76||

Kanda : Bala Kanda

Sarga :   76

Shloka :   25

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In