This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Sundara Kanda- Sarga 19

Hanuman sees Maa Sita in despair at the sight of Ravana and how Ravana is trying to win her over.

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । रूपयौवनसम्पन्नं भूषणोत्तमभूषितम् ।। १।।
tasminneva tatah kale rajaputri tvanindita । rupayauvanasampannam bhusanottamabhusitam ।। 1।।

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   1

ततो दृष्ट्वैव वैदेही रावणं राक्षसाधिपम् । प्रावेपत वरारोहा प्रवाते कदली यथा ।। २।।
tato drstvaiva vaidehi ravanam raksasadhipam । pravepata vararoha pravate kadali yatha ।। 2।।

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   2

ऊरुभ्यामुदरं छाद्य बाहुभ्यां च पयोधरौ । उपविष्टा विशालाक्षी रुदन्ती वरवर्णिनी ।। ३।।
urubhyamudaram chadya bahubhyam ca payodharau । upavista visalaksi rudanti varavarnini ।। 3।।

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   3

दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्षितां राक्षसीगणैः । ददर्श दीनां दुःखार्तं नावं सन्नामिवार्णवे ।। ४।।
dasagrivastu vaidehim raksitam raksasiganaih । dadarsa dinam duhkhartam navam sannamivarnave ।। 4।।

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   4

असंवृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम् । छिन्नां प्रपतितां भूमौ शाखामिव वनस्पतेः || ५||
asamvrtayamasinam dharanyam samsitavratam । chinnam prapatitam bhumau sakhamiva vanaspateh । malamandanadigdhangim mandanarhamamanditam ।। 5 ।।

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   5

मलमण्डनचित्राङ्गीं मण्डनार्हाममण्डिताम् । मृणाली पङ्कदिग्धेव विभाति न विभाति च।।६।।
malamandanacitraṅgim mandanarhamamanditam | mrnali paṅkadigdheva vibhati na vibhati ca||6||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   6

समीपं राजसिंहस्य रामस्य विदितात्मनः । सङ्कल्पहयसंयुक्तैर्यान्तीमिव मनोरथैः ।।७।।
samipam rajasimhasya ramasya viditatmanah | saṅkalpahayasamyuktairyantimiva manorathaih ||7||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   7

शुष्यन्तीं रुदतीमेकां ध्यानशोकपरायणाम् । दुःखस्यान्तमपश्यन्तीं रामां राममनुव्रताम् ।।८।।
susyantim rudatimekam dhyanasokaparayanam | duhkhasyantamapasyantim ramam ramamanuvratam ||8||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   8

वेष्टमानामथाविष्टां पन्नगेन्द्रवधूम् इव । धूप्यमानां ग्रहेणेव रोहिणीं धूमकेतुना ।।९।।
vestamanamathavistam pannagendravadhum iva | dhupyamanam graheneva rohinim dhumaketuna ||9||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   9

वृत्तशीले कुले जातामाचारवति धार्मिके । पुनः संस्कारमापन्नां जातमिव च दुष्कुले ।।१०।।
vrttasile kule jatamacaravati dharmike | punah samskaramapannam jatamiva ca duskule ||10||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   10

सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानिताम् । प्रज्ञामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहताम् इव ।।११।।
sannamiva mahakirtim sraddhamiva vimanitam | prajnamiva pariksinamasam pratihatam iva ||11||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   11

आयतीमिव विध्वस्तामाज्ञां प्रतिहताम् इव । दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहृताम् इव ।।१२।।
ayatimiva vidhvastamajnam pratihatam iva | diptamiva disam kale pujamapahrtam iva ||12||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   12

पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूम् इव । प्रभामिव तपोध्वस्तामुपक्षीणामिवापगाम् ।।१३।।
padminimiva vidhvastam hatasuram camum iva | prabhamiva tapodhvastamupaksinamivapagam ||13||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   13

वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखाम् इव । पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डलाम् ।।१४।।
vedimiva paramrstam santamagnisikham iva | paurnamasimiva nisam rahugrastendumandalam ||14||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   14

उत्कृष्टपर्णकमलां वित्रासितविहङ्गमाम् । हस्तिहस्तपरामृष्टामाकुलां पद्मिनीम् इव ।।१५।।
utkrstaparnakamalam vitrasitavihaṅgamam | hastihastaparamrstamakulam padminim iva ||15||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   15

पतिशोकातुरां शुष्कां नदीं विस्राविताम् इव । परया मृजया हीनां कृष्णपक्षे निशाम् इव ।।१६।।
patisokaturam suskam nadim visravitam iva | paraya mrjaya hinam krsnapakse nisam iva ||16||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   16

सुकुमारीं सुजाताङ्गीं रत्नगर्भगृहोचिताम् । तप्यमानामिवोष्णेन मृणालीमचिरोद्धृताम् ।।१७।।
sukumarim sujataṅgim ratnagarbhagrhocitam | tapyamanamivosnena mrnalimaciroddhrtam ||17||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   17

गृहीतामालितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृताम् । निःश्वसन्तीं सुदुःखार्तां गजराजवधूम् इव ।।१८।।
grhitamalitam stambhe yuthapena vinakrtam | nihsvasantim suduhkhartam gajarajavadhum iva ||18||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   18

एकया दीर्घया वेण्या शोभमानामयत्नतः । नीलया नीरदापाये वनराज्या महीम् इव ।।१९।।
ekaya dirghaya venya sobhamanamayatnatah | nilaya niradapaye vanarajya mahim iva ||19||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   19

उपवासेन शोकेन ध्यानेन च भयेन च । परिक्षीणां कृशां दीनामल्पाहारां तपोधनाम् ।।२०।।
upavasena sokena dhyanena ca bhayena ca | pariksinam krsam dinamalpaharam tapodhanam ||20||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   20

आयाचमानां दुःखार्तां प्राञ्जलिं देवताम् इव । भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवम् ।।२१।।
ayacamanam duhkhartam pranjalim devatam iva | bhavena raghumukhyasya dasagrivaparabhavam ||21||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   21

समीक्षमाणां रुदतीमनिन्दितां सुपक्ष्मताम्रायतशुक्ललोचनाम् । अनुव्रतां राममतीव मैथिलीं प्रलोभयामास वधाय रावणः ।।२२।।
samiksamanam rudatimaninditam supaksmatamrayatasuklalocanam | anuvratam ramamativa maithilim pralobhayamasa vadhaya ravanah ||22||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   19

Shloka :   22

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In