This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Sundara Kanda- Sarga 31

Maa Sita hears the story of Shri Rama's birth in a human-like tone and tries to find its source, where she sees Hanuman

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्व महाकपिः । संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहार ह ।।१।।
evam bahuvidham cintam cintayitva mahakapih | samsrave madhuram vakyam vaidehya vyajahara ha ||1||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   1

राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिनाम् । पुण्यशीलो महाकीर्तिरृजुरासीन्महायशाः ।।२।।
raja dasaratho nama rathakunjaravajinam | punyasilo mahakirtirrjurasinmahayasah ||2||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   2

राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चर्षिभि स्समः। चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले ।।३।।
rajarsinam gunasresthastapasa carsibhi ssamah| cakravartikule jatah purandarasamo bale ||3||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   3

अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः । मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवाँल्लक्ष्मिवर्धनः ।।४।।
ahimsaratiraksudro ghrni satyaparakramah | mukhyasceksvakuvamsasya laksmivaँllaksmivardhanah ||4||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   4

पार्थिवव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीः पार्थिवर्षभः । पृथिव्यां चतुरन्तयां विश्रुतः सुखदः सुखी ।।५।।
parthivavyanjanairyuktah prthusrih parthivarsabhah | prthivyam caturantayam visrutah sukhadah sukhi ||5||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   5

तस्य पुत्रः प्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः । रामो नाम विशेषज्ञः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम् ।।६।।
tasya putrah priyo jyesthastaradhipanibhananah | ramo nama visesajnah sresthah sarvadhanusmatam ||6||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   6

रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यापि रक्षिता । रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः ।।७।।
raksita svasya vrttasya svajanasyapi raksita | raksita jivalokasya dharmasya ca parantapah ||7||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   7

तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात्पितुः । सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्रजितो वनम् ।।८।।
tasya satyabhisandhasya vrddhasya vacanatpituh | sabharyah saha ca bhratra virah pravrajito vanam ||8||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   8

तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता । राक्षसा निहताश्शूरा बहवः कामरूपिणः।।९।।
tena tatra maharanye mrgayam paridhavata | raksasa nihatassura bahavah kamarupinah ||9||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   9

जनस्थानवधं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ । ततस्त्वमर्षापहृता जानकी रावणेन तु।।१०।।
janasthanavadham srutva hatau ca kharadusanau |tatastvamarsapahrta janaki ravanena tu ||10||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   10

वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया । स मार्गमाणस्तां देवीं रामस्सीतामनिन्दिताम्।।११।।
vancayitva vane ramam mrgarupena mayaya|sa margamanastam devim ramassitamaninditam ||11||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   11

आससाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम् । तत स्स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः।।१२।।
asasada vane mitram sugrivam nama vanaram|tata ssa valinam hatva ramah parapuranjayah ||12||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   12

प्रायच्छत्कपिराज्यं तत्सुग्रीवाय महाबलः । सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः।।१३।।
prayacchatkapirajyam tatsugrivaya mahabalah|sugrivenapi sandista harayah kamarupinah ||13||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   13

दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः । अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतम्।।१४।।
diksu sarvasu tam devim vicinvanti sahasrasah|aham sampativacanacchata yojanamayatam ||14||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   14

अस्या हेतोर्विशालाक्ष्याः सागरं वेगवान्प्लुतः । यथारूपां यथावर्णां यथालक्ष्मीं विनिश्चिताम् ।।१५।।
asya hetorvisalaksyah sagaram vegavanplutah|yatharupam yathavarnam yathalaksmim viniscitam ||15||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   15

अश्रौषं राघवस्याहं सेयमासादिता मया । विररामैवमुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः ।।१६।।
asrausam raghavasyaham seyamasadita maya |viraramaivamuktvasau vacam vanarapuṅgavah ||16||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   16

जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता । ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंवृतम् । उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपावृक्षमैक्षत ।।१७।।
janaki capi tacchrutva vismayam paramam gata | tatah sa vakrakesanta sukesi kesasamvrtam | unnamya vadanam bhiruh simsapavrksamaiksata ||17||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   17

निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य। स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती।।१८।।
nisamya sita vacanam kapesca disasca sarvah pradisasca viksya| svayam praharsam paramam jagama sarvatmana ramamanusmaranti||18||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   18

सा तिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिम् । ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम् ।।१९।।
sa tiryagurdhvam ca tathapyadhastan niriksamana tamacintya buddhim | dadarsa piṅgadhipateramatyam vatatmajam suryamivodayastham ||19||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   31

Shloka :   19

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In