This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Sundara Kanda- Sarga 43

Hanuman further destroys many citadels by uprooting their pillars and displays the might of the army of Sugreeva and Shri Rama.

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
ततः स किङ्करान्हत्वा हनूमान्ध्यानमास्थितः । वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः ।।१।।
tatah sa kiṅkaranhatva hanumandhyanamasthitah | vanam bhagnam maya caityaprasado na vinasitah ||1||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   1

तस्मात्प्रासादमप्येवमिमं विध्वंसयाम्यहम् । इति सञ्चिन्त्य हनुमान्मनसा दर्शयन्बलम् ।।२।।
tasmatprasadamapyevamimam vidhvamsayamyaham | iti sancintya hanumanmanasa darsayanbalam ||2||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   2

चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् । आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनूमान्मारुतात्मजः ।।३।।
caityaprasadamaplutya merusrṅgamivonnatam | aruroha harisrestho hanumanmarutatmajah ||3||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   3

आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथपः । बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः।।४।।
aruhya girisaṅkasam prasadam hariyuthapah | babhau sa sumahatejah pratisurya ivoditah||4||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   4

सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षश्चैत्यप्रासादमुन्नतम् । हनूमान्प्रज्वलँल्लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत् ।।५।।
sampradhrsya ca durdharsascaitya prasadamunnatam | hanumanprajvalallaksmya pariyatropamo'bhavat ||5||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   5

स भूत्वा तु महाकायो हनूमान्मारुतात्मजः । धृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् ।।६।।
sa bhutva tu mahakayo hanumanmarutatmajah | dhrstamasphotayamasa laṅkam sabdena purayan ||6||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   6

तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् ।।७।।
tasyasphotitasabdena mahata srotraghatina | peturvihaṅga gaganaduccaiscedamaghosayat ||7||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   7

अस्त्रविज्जयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः । राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ।।८।।
astravijjayatam ramo laksmanasca mahabalah | raja jayati sugrivo raghavenabhipalitah ||8||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   8

दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः । हनुमाञ्शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ।।९।।
daso'ham kosalendrasya ramasyaklistakarmanah | hanumansatrusainyanam nihanta marutatmajah ||9||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   9

न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् । शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः ।।१०।।
na ravanasahasram me yuddhe pratibalam bhavet | silabhistu praharatah padapaisca sahasrasah ||10||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   10

धर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीम् । समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् ।।११।।
dhardayitva purim laṅkamabhivadya ca maithilim | samrddhartho gamisyami misatam sarvaraksasam ||11||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   11

एवमुक्त्वा महाकायश्चैत्यस्थाो हरिपुङ्गवः । ननाद भीमनिर्ह्रादो रक्षसां जनयन्भयम् ।।१२।।
evamuktva mahakayascaityasthanhari puṅgavah | nanada bhimanirhrado raksasam janayanbhayam ||12||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   12

तेन नादेन महता चैत्यपालाः शतं ययुः । गृहीत्वा विविधानस्त्रा प्रसान् खड्गा परश्वधान् ।।१३।।
tena nadena mahata caityapalah satam yayuh | grhitva vividhanastran prasan khadgan parasvadhan ||13||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   13

विसृजन्तो महाक्षया मारुतिं पर्यवारयन् ।आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान् ।।१४।।
visrjanto mahaksaya marutim paryavarayan |avarta iva gaṅgayastoyasya vipulo mahan ||14||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   14

आजग्मुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः । आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्।।15।।
ajagmurvanarasrestham banaiscadityasannibhaih | avarta iva gangayastoyasya vipulo mahan||15||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   15

परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः । ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः ।।16।।
pariksipya harisrestham sa babhau raksasam ganah | tato vatatmajah kruddho bhimarupam samasthitah ||16||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   16

प्रासादस्य महांस्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् । उत्पाटयित्वा वेगेन हनूमान्मारुतात्मजः ।।17।।
prasadasya mahamstasya stambham hemapariskrtam | utpatayitva vegena hanumanmarutatmajah ||17||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   17

ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः । तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यत।।18।।
tatastam bhramayamasa satadharam mahabalah | tatra cagnih samabhavat prasadascapyadahyata||18||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   18

दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः। स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान् ।।19।।
dahyamanam tato drstva prasadam hariyuthapah| sa raksasasatam hatva vajrenendra ivasuran ||19||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   19

अन्तरिक्षस्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् । मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम् ।।20।।
antariksasthitah srimanidam vacanamabravit | madrsanam sahasrani visrstani mahatmanam ||20||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   20

बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् । अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः।।21।।
balinam vanarendranam sugrivavasavartinam | atanti vasudham krtsnam vayamanye ca vanarah||21||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   21

दशनागबलाः केचित्केचिद्दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः।।22।।
dasanagabalah kecitkeciddasagunottarah | kecinnagasahasrasya babhuvustulyavikramah||22||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   22

सन्ति चौघबलाः केचित्केचिद्वायुबलोपमाः। अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हरियूथपाः।।23।।
santi caughabalah kecitkecidvayubalopamah | aprameyabalascanye tatrasanhariyuthapah||23||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   23

ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः । शतैः शतसहस्रैश्च कोटीभिरयुतैरपि ।।24।।
idrgvidhaistu haribhirvrto dantanakhayudhaih | sataih satasahasraisca kotibhirayutairapi ||24||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   24

आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः। नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः । यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना ।।25।।
agamisyati sugrivah sarvesam vo nisudanah | neyamasti puri lanka na yuyam na ca ravanah | yasmadiksvakunathena baddham vairam mahatmana ||25||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   43

Shloka :   25

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In