This overlay will guide you through the buttons:

Shrimad Valmiki Ramayana

Sundara Kanda- Sarga 60

Feeling encouraged by the words of Hanuman, King Angada vows to destroy all of Rakshasa-clan and bring back Maa Sita, Jambavan however being more practical, requests him to think calmly.

ॐ श्री परमात्मने नमः

संस्कृत्म
A English
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत । अश्विपुत्रौ महावेगावेतौ प्लवगसत्तमौ ।।१।।
asya tadvacanam srutva valisunurabhasata |asviputrau mahavegavetau plavagasattamau ||1||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   1

पितामहवरोत्सेकात्परमं दर्पमास्थितौ । अश्विनोर्माननार्थं हि सर्वलोकपितामहः ।।२।।
pitamahavarotsekatparamam darpamasthitau | asvinormananartham hi sarvalokapitamahah ||2||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   2

सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान्पुरा । वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतीं चमूम् ।।३।।
sarvavadhyatvamatulaman ayordattavan pura | varotsekena mattau ca pramathya mahatim camum ||3||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   3

सुराणाममृतं वीरौ पीतवन्तौ प्लवङ्गमौ । एतावेव हि सङ्क्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जराम् ।।४।।
suranamamrtam virau pitavantau plavaṅgamau | etaveva hi saṅkruddhau savajirathakunjaram ||4||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   4

लङ्कां नाशयितुं शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः । अहमेकोऽपि पर्याप्तः सराक्षसगणां पुरीम् ।।५।।
laṅkam nasayitum saktau sarve tisthantu vanarah | ahameko'pi paryaptah saraksasaganam purim ||5||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   5

तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम् । किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः ।।६।।
tam laṅkam tarasa hantum ravanam ca mahabalam | kim punah sahito virairbalavadbhih krtatmabhih ||6||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   6

कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः । वायुसूनोर्बलेनैव दग्धा लङ्केति नः श्रुतम्।।७।।
krtastraih plavagaih saktairbhavadbhirvijayaisibhih | vayusunorbalenaiva dagdha laṅketi nah srutam||7||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   7

दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम् । नयुक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातविक्रमैः ।।८।।
drsta devi na canita iti tatra nivedanam | nayuktamiva pasyami bhavadbhih khyatavikramaih ||8||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   8

जित्वा लङ्कां सरक्षैघां हत्वा तं रावणं रणे। सीतामादाय गच्छामः सिध्दार्था ह्यष्टमानसाः।।९।।
jitva laṅkam saraksaigham hatva tam ravanam rane | sitamadaya gacchamah sidhdartha hyastamanasah||9||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   9

न हि वः प्लवते कश्चिन्नापि कश्चित्पराक्रमे । तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः ।।१०।।
na hi vah plavate kascinnapi kascitparakrame | tulyah samaradaityesu lokesu harisattamah ||10||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   10

तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता । किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीम् ।।११।।
tesvevam hataviresu raksasesu hanumata | kimanyadatra kartavyam grhitva yama janakim ||11||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   11

रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम राक्षसपुंगवान्। किंव्यलीकैस्तुतानसर्वान् वानरान् वानरर्षभान।।१२।।
ramalaksmanayormadhye nyasyama raksasapumgavan | kimvyalikaistutanasarvan vanaran vanararsabhana||12||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   12

वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुंगवान्। राघवं द्रष्टुमर्होमः सुग्रीवं सहलक्ष्मणम्।।१३।।
vayameva hi gatva tan hatva raksasapumgavan | raghavam drastumarhomah sugrivam sahalaksmanam||13||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   13

तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान्हरिसत्तमः । उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् ।।१४।।
tamevam krtasaṅkalpam jambavanharisattamah | uvaca paramaprito vakyamarthavadarthavit ||14||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   14

नैषा कृतसंकल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः। विचेतुं वयमाज्ञप्ता वाक्यमर्थवदर्थवित्।।१५।।
naisa krtasamkalpam jambavan harisattamah | vicetum vayamajnapta vakyamarthavadarthavit||15||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   15

नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता। कथंचिन्निर्जितां सीतामस्माभिर्नाभिरोचयेत्।।१६।।
nanetum kapirajena naiva ramena dhimata | kathamcinnirjitam sitamasmabhirnabhirocayet||16||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   16

राघवो नृपशार्दलः कूलं व्यपदिशन् स्वकम्। प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीताविजयमग्रतः।।१७।।
raghavo nrpasardalah kulam vyapadisan svakam | pratijnaya svayam raja sitavijayamagratah||17||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   17

सर्वेषा कपिमुख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति। विफलं कर्म च कृतं भवेत् सीताविजयमग्रतः।।१८।।
sarvesa kapimukhyanam katham mithya karisyati | viphalam karma ca krtam bhavet sitavijayamagratah||18||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   18

वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेद् वानरपुंगवाः। तस्माद् गच्छाम् वै सर्वे यत्र रामः सलक्ष्मणः । सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने।।१९।।
vrtha ca darsitam viryam bhaved vanarapumgavah | tasmad gaccham vai sarve yatra ramah salaksmanah | sugrivasca mahatejah karyasyasya nivedane||19||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   19

न तावदेषा मतिरक्षमा नो यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान्पश्यतु कार्यसिद्धिम् ।।२०।।
na tavadesa matiraksama no yatha bhavanpasyati rajaputra | yatha tu ramasya matirnivista tatha bhavanpasyatu karyasiddhim ||20||

Kanda : Sundara Kanda

Sarga :   60

Shloka :   20

Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In