Ardhanareeshwara Ashtakam

ॐ श्री परमात्मने नमः


This overlay will guide you through the buttons:

संस्कृत्म
A English
Shri Shiva Strotams
चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै कर्पूरगौरार्धशरीरकाय । धम्मिल्लकायै च जटाधराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 1 ॥
chāmpēyagaurārdhaśarīrakāyai karpūragaurārdhaśarīrakāya । dhammillakāyai cha jaṭādharāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 1 ॥
Shri Shiva Strotams
कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय । कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 2 ॥
kastūrikākuṅkumacharchitāyai chitārajaḥpuñja vicharchitāya । kṛtasmarāyai vikṛtasmarāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 2 ॥
Shri Shiva Strotams
झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै पादाब्जराजत्फणिनूपुराय । हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 3 ॥
jhaṇatkvaṇatkaṅkaṇanūpurāyai pādābjarājatphaṇinūpurāya । hēmāṅgadāyai bhujagāṅgadāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 3 ॥
Shri Shiva Strotams
विशालनीलोत्पललोचनायै विकासिपङ्केरुहलोचनाय । समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 4 ॥
viśālanīlōtpalalōchanāyai vikāsipaṅkēruhalōchanāya । samēkṣaṇāyai viṣamēkṣaṇāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 4 ॥
Shri Shiva Strotams
मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालाङ्कितकन्धराय । दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 5 ॥
mandāramālākalitālakāyai kapālamālāṅkitakandharāya । divyāmbarāyai cha digambarāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 5 ॥
Shri Shiva Strotams
अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै तटित्प्रभाताम्रजटाधराय । निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 6 ॥
ambhōdharaśyāmalakuntalāyai taṭitprabhātāmrajaṭādharāya । nirīśvarāyai nikhilēśvarāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 6 ॥
Shri Shiva Strotams
प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै समस्तसंहारकताण्डवाय । जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 7 ॥
prapañchasṛṣṭyunmukhalāsyakāyai samastasaṃhārakatāṇḍavāya । jagajjananyai jagadēkapitrē namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 7 ॥
Shri Shiva Strotams
प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै स्फुरन्महापन्नगभूषणाय । शिवान्वितायै च शिवान्विताय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 8 ॥
pradīptaratnōjjvalakuṇḍalāyai sphuranmahāpannagabhūṣaṇāya । śivānvitāyai cha śivānvitāya namaḥ śivāyai cha namaḥ śivāya ॥ 8 ॥
Shri Shiva Strotams
एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी । प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ॥
ētatpaṭhēdaṣṭakamiṣṭadaṃ yō bhaktyā sa mānyō bhuvi dīrghajīvī । prāpnōti saubhāgyamanantakālaṃ bhūyātsadā tasya samastasiddhiḥ ॥
Add to Playlist

Read Later

No Playlist Found

Mudra Cost :

Create a Verse Post


namo namaḥ!

भाषा चुने (Choose Language)

Gyaandweep Gyaandweep

namo namaḥ!

Sign Up to explore more than 35 Vedic Scriptures, one verse at a time.

Login to track your learning and teaching progress.


Sign In